دات نت نیوک
Menu

آرشیو اخبار

آگهي مناقصه عمومي شماره (  20 - 97  )؛ تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 20 - 97 )؛ تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان

 

آگهي مناقصه عمومي شماره (  20 - 97  )

شهرداري زنجان در نظردارد به منظور تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان را از بين شركتهاي واجد شرايط كه توليد كننده رنگ ترافيكي ( داراي گواهي توليد و بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت) ميباشند را با شرايط و مشخصات و اسناد منضم به پيمان خريداري نمايد .

1 مبلغ برآورد :  000 /600 /747 /5    ريال

2 مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  22 /3/ 97  لغايت تاپايان وقت اداري مورخه   30 /3 /97 ميباشد .

3 محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر بلوار آزادي اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ   30 /3 /97  لغايت ساعت   00 /14  مورخه    9 /4/ 97

5 محل تسليم اسناد : زنجان خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه 000/000 /288 ريال  به طرق :

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما  ج   اسناد خزانه  د انواع  اوراق مشاركت بي نام .

7 شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد .

8 هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت  15  روز  يكشنبه  مورخ  10 /4 /97 در جلسه كميسيون معاملات در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مركز با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد .

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300  ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

11 محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري(30%نقدي ،70%غيرنقدي )

12 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

 

مديريت ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی کمبود کارشناس در حوزه شهرسازی وجود دارد
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره (21-97 )؛ واگذاري انجام كليه امور خدماتي شهرداري زنجان و سازمانهاي تابعه
Print
59 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn