دات نت نیوک
Menu

مديريت سرمايه انساني

Text/HTML


  • تحصیلات :-

  • متولد : -

Text/HTML


  • معرفی مدیر

  • نام و نام خانوادگی : فرهاد رفیعی

Text/HTML

Live Tabs

 

مديريت سرمايه انساني
- نظارت بر اجراي دقيق آئين‌نامه‌ها و مقررات استخدامي، قانون كار و تأمين اجتماعي
- برنامه‌ريزي و اقدام به منظور جذب، نگهداري و بكارگيري نيروي انساني مورد نياز شهرداري
- نظارت بر اجراي مقررات مربوطه به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني كاركنان
- برنامه‌ريزي و نظارت در زمينه طرح‌هاي رفاهي بيمه و درماني
- نظارت بر امور ارزشيابي كاركنان و رسيدگي به شكايات و اعتراضات آن
- تهيه و تنظيم و نظارت بر طرح‌هاي ارزشيابي ساليانه براساس دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها

-

-