ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

تعرفه مصوب سال 96

مطالعه آنلاین تعرفه مصوب سال 96

فصل اول

- قوانين و مقررات 

- عوارض صدورپروانه­ های ساختمانی

- عوارض مازاد بر تراکم

- عوارض ايجاد، گسترش و نگهداری فضای سبز و زیبا سازی و مبلمان شهری 

- عوارض دیوارکشی وتعمیرات ساختمان

- عوارض اضافه واحد در كاربري مسكوني

- عوارض بالكن و پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي

- بهای خدمات (جبران خسارت و پاکسازی )

- بهاي خدمات حذف پاركينگ

ماده 1
 

مقررات مربوط به صدور پروانه­ هاي ساختماني

1- مبنای محاسبه عوارض برای شهرداری، براساس دفترچه قیمت منطقه­ای دارایی (P) خواهد بودكه عبارت است: آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره كل امور مالياتي است (طبق ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم  تعيين و ابلاغ مي­گردد).

2- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ­ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود.

3-  درمورد عمق خيابان­ هاي درحال تملك و احداث كه هنوز قيمت منطقه های آنها تعيين نشده است، ملاك عمل ميانگين قيمت منطقه­اي خياباني است كه امتداد آن به خيابان آتي الاحداث متصل مي­شود، و يا خيابان يا خيابان هايي كه درمجاورت خيابان آتي الاحداث قرارمي­گيرد، خواهد بود.

4- درمورد قيمت منطقه ها و ضريب مرغوبيت ميادين جديدالاحداث و عمق اين ميادين كه در اين تعرفه قيمت منطقه های ه­اي آنها تعيين نشده است، تا تعيين قيمت منطقه­ بندي جديد، ملاك عمل قيمت منطقه های يكي از خيابان­ هایی است كه امتداد آن به ميدان جديد الاحداث متصل و بيشترين قيمت منطقه ای­ را دارا مي­باشد.

5- املاكي كه در مجاورت فضاي سبز حاشيه­ اي بوده و راه دسترسي آنها از گذر ديگري تأمين شده است، ملاك محاسبه قيمت منطقه­ اي گذري است كه راه دسترسي در آن واقع شده است.

6-  طبق ماده 8 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت­ هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 89/10/29 به منظور تشويق مالكان، سرمايه گذاران و سازندگان و تسريع در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي طرح­هاي مصوب موضوع اين قانون، كليه املاك و اراضي واقع در پروژه­هاي اجرايي طرح­هاي ياد شده و همچنين ساير ابنيه و اراضي واقع در ديگر نقاط محدوده بافت­هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با كاربري مسكوني از حيث عوارض صدور پروانه ساختماني و تراكم، مشمول ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 مي­شود و در خصوص ساير كاربري­ها، شهرداري­ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه­ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت و ساز و دريافت آن براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند. مجري طرح مي­تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايد. اين تخفيفات شامل تغيير كاربري، حذف پاركينگ و عوارض تجاري نمي­باشد.

طبق ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در بافت­هاي فرسوده، براي كليه متقاضياني كه نسبت به احداث و نوسازي در اين مناطق اقدام نمايند، با اعطاي100 درصد تخفيف در عوارض صدور پروانه ­هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره) و در مابقي عوارض ساخت و تراكم ساخت معادل 50 درصد تخفيف صرفاً براي كاربري­هاي مسكوني اعمال مي­گردد. اين تخفيفات شامل تغيير كاربري، حذف پاركينگ و عوارض تجاري نمي­باشد.

تبصره 1: مالكيني كه درخواست پروانه براي واحدهاي زير حد نصاب تفكيك واقع در محدوده مصوب بافت فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي در كاربري صرفاً مسكوني را داشته باشند؛ به شرط اخذ مصوبه كميسيون موضوع ماده 5، ميزان تخفيف در عوارض صدور پروانه­ هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره) 100 درصد و در ساير عوارض 50 درصد مي­باشد.

تبصره 2: مالكيني كه درخواست پروانه براي واحدهاي با حد نصاب تفكيك واقع در محدوده مصوب بافت فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي در كاربري صرفاً مسكوني را داشته باشند: ميزان تخفيف در عوارض صدور پروانه ­هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره)  100 درصد و در ساير عوارض 65 درصد مي­باشد.

تبصره 3: مالكيني كه مبادرت به تجميع قطعات مورد نظر و رساندن آن به حد نصاب تفكيك مطابق با طرح تفصيلي مصوب در كاربري مسكوني واقع در محدوده مصوب بافت فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي نمايند، ميزان تخفيف عوارض صدور پروانه­ هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره)  100 درصد و در ساير عوارض نيز 75 درصد مي­باشد.

تبصره 4: تخفيفات مورد نظر مشمول كاربري­هاي تجاري، تغيير كاربري و حذف پاركينگ نمي­شود.

تبصره 5: بديهي است اعمال تخفيف ياد شده با رعايت ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در بافت­هاي فرسوده خواهد بود.

7- برای کلیه اماکن امنیتی و حفاظتی مقدار زیربنای درخواستی برابر مقررات و ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود.

8- قید جمله اجبار به نماسازی قبل از پایانکار و نصب دریچه پستی بر روی درب ورودی و نیز نصب تابلو مشخصات پروانه ساختمانی در محل احداث ساختمان برروی فرم صدور پروانه ساختمانی الزامی است.

9- به استناد آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 193 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه «کلیه دستگاه­های اجرایی و سازمان­های دولتی و غیردولتی مکلفند، در خصوص مناسب­ سازی محیط فیزیکی شهری، ساختمان­ها و اماکن مورد استفاده عموم به ویژه برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند. بنابراین صدور مجوز ساختمان­های عمومی که امکانات مورد نظر قانون مذکور را رعایت ننموده­اند، مقدور نخواهد بود. شهرداری مکلف به رعایت قانون مذکور بوده و صدور پایانکار به ساختمان­هایی که مالکین و سازنده­ های آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه­ های ساختمانی اقدام ننموده­اند، مقدور نخواهند بود». صدور پروانه و پايانكار ساختماني ميبايست مطابق ماده 193 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با رعايت ضوابط معلولين جسمي و حركتي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي باشد. لذا شهرداري از صدور پايانكار براي ساختمان­هايي كه خارج از ضوابط فوق باشد، خودداري نمايد. همچنين شهرداري مكلف است به هنگام اعلام ساير تخلفات ساختماني به كميسيون ماده 100 (ق.ش)، رعايت ضوابط ياد شده را كتباً طبق فرمت­هاي مخصوصي اعلام نمايد.

10- جهت صدور پايانكار صد درصد، عدم خلافي و پاسخ هرنوع استعلام در كليه كاربري­ها، در صورت وجود تخلفات ساختماني، پرونده به كميسيون ماده 100 (ق.ش) ارجاع و پس از صدور رأي بر ابقاء بنا و پرداخت جرايم و عوارض مربوطه؛ شهرداري نسبت به صدور پاسخ درخواست‌ها (صدور پايانكار صد درصد، عدم خلافي و پاسخ هرنوع استعلام در كليه كاربري­ها) اقدام خواهد نمود.

تبصره: صدور پايانكار منوط به تسويه حساب با شهرداري خواهد بود.

11- مالکين موظفند شروع عملیات ساختمانی را با تأیید مهندسین ناظر به شهرداری اعلام نمایند، در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم اطلاع متوجه مالک و مهندس ناظر خواهد بود.

12- صدور دستور نقشه و پرداخت عوارض متعلقه به منزله مجوز احداث نبوده و هرگونه ساخت و ساز صرفاً منوط به صدور پروانه ساختماني مي­باشد و انجام هرگونه عمليات ساختماني قبل صدور شناسنامه ساختماني تخلف محسوب شده و پرونده به كميسيون ماده 100 (ق.ش) ارجاع خواهد شد.

13-  دركليه ساخت و سازها رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و مصوبات کمیسیون ماده 5 الزامی است.

14- به منظور تشویق و ترغیب متقاضیان، صدور مجوز احداث پارکینگ عمومی و اختصاصي با رعایت ضوابط شهرسازی به صورت رایگان خواهد بود.

15- مطابق طرح تفصيلي عوارض صدور مجوز ساخت (طبق دستور نقشه) براي مساجد، تكايا، حسينيه­ها و مؤسسات قرآني با معرفي اداره اوقاف رايگان بوده و نيز به منظور خودکفایی مساجد از نظر تأمین مخارج، احداث واحدهای تجاری یک طبقه معادل 10 درصد زیربنا (5 درصد مساحت زمین) حداکثر تا 150 مترمربع در مساجدی که مساحت زمین آنها بیشتر از 750 مترمربع باشد بلامانع است. در مساجد زیر 750 مترمربع (مساحت زمین) حداکثر زیربنای تجاری 50 مترمربع بوده و شهرداري ميبايست عوارض پروانه را به صورت رايگان صادر نمايد، ضمناً فضاهای تجاری فوق قابل فروش و واگذاری نبوده و برای مخارج اصلی و عمرانی مسجد مورد استفاده قرار مي‌گيرد و نيز بخش­های قابل رؤیت عملکرد تجاری نباید بر فرم بنای مذهبی و فضای حاصل از آن خدشه وارد کند و فعالیت­های مستقر در آن متناسب با کاربری مذهبی باشد.

16- أخذ هر گونه مبلغ به صورت علی الحساب جهت صدور پروانه ساختماني قبل از دستور نقشه ممنوع می­باشد.

17- کلیه دستورالعمل­ها و بخشنامه­ هایی که در خصوص نحوه محاسبات عوارض پروانه، تمدید، پایانکار ساختمانی تا تاریخ تصویب این تعرفه صادر شده است ملغی و بلا اثر می­گردد.

18- مأخذ اعمال جرايم به سال وقوع تخلف مي‌باشد و مأخذ وصول عوارض و بهاي خدمات به روز و برابر جداول مربوط به تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي محاسبه مي‌گردد.

19- خيرين مدرسه ساز در كاربري مصوب در هنگام صدور پروانه ساختماني از پرداخت عوارض مربوطه معاف مي­باشند.

ماده 2
  

مقررات تمدید پروانه­ های ساختمانی (كليه كاربري­ها)

زيربناي كل  (متر مربع)

مدت پروانه ساختماني

تمديد پروانه

تجديد پروانه

1 تا 2000

2 سال

سال سوم

سال چهارم

2001 تا 5000

3 سال

سال چهارم

سال پنجم

5001 و به بالا

4سال

سال پنجم

سال ششم

 

1- شهرداری مکلف است درهنگام صدورپروانه­ های ساختمانی علاوه بر اعلام  نوع كاربري آن، برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری "در پروانه­ هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي­شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان­ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي­كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتيكه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به 2 برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دوسالي كه بگذرد عوارض مدت فوق به 2 برابر مأخذ سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود"، باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود درصورتیکه در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت عوارض تمديد خواهند شد.

2- نحوه محاسبه عوارض تمدید پروانه­های ساختمانی عبارت است از: 20 درصد عوارض پذیره زيربنا (پس از كسر مساحت پاركينگ) با قیمت منطقه­ای روز و ضوابط زمان مراجعه.

3- اعتبار زماني تمديد پروانه براساس تاريخ صدور پروانه و مطابق جدول زمان‌بندي فوق تعيين خواهد شد و تأخير مالك در مراجعه جهت تمديد تأثيري در مدت نهايي قابل تمديد نخواهد داشت.

4- چنانچه مالك در مدت زمان تعيين شده جهت تمديد پروانه مراجعه ننمايد، هنگام تجديد پروانه علاوه بر هزينه تجديد هزينه تمديد نيز محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده 3
  

مقررات تجديد پروانه­ های ساختمانی (كليه كاربري­ها)

1-  برای پروانه­ های ساختمانی (در كليه كاربري‌ها) که اعتبار آنها به اتمام رسیده (يعني مدت پروانه و تمديد سپري شده است) و عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت تجديد پروانه (صدور پروانه جديد) نسبت به محاسبه كليه كدهاي مربوط به عوارض صدور پروانه­ هاي ساختماني به نرخ روز اقدام (به منظور مد نظر قرار دادن پرداختي­هاي قبلي) و 35 درصد مبلغ محاسبه شده وصول مي­گردد.

2-  برای تجديد پروانه­ های ساختمانی که اعتبار آنها به اتمام رسیده (يعني مدت پروانه و تمديد سپري شده است) و عملیات ساختمانی شروع شده باشد، به میزان عملیات احداث شده از طريق واحد شهرسازي گواهی پيشرفت كار صادر و نسبت به محاسبه عوارض بناي احداث نشده به نرخ روز اقدام و 35 درصد آن وصول خواهد شد.

ماده 4
  

مقررات اصلاح پروانه­ هاي ساختماني

1- افرادي كه جهت اصلاح پروانه به شهرداري مراجعه مي­نمايند و نسبت به پروانه ساختماني آنها پايانكار صادر شده باشد صرفاً عوارض زيربناي درخواستي براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد.

2- افرادي كه جهت اصلاح پروانه به شهرداري مراجعه مي­نمايند و نسبت به پروانه ساختماني آنها عدم خلافي صادر شده باشد و داراي مهلت ساخت باشند:

الف: در صورت درخواست افزايش بنا براساس جداول مربوط به عوارض پروانه ساختماني محاسبه و وصول، و در صورت نياز به تمديد و تجديد طبق ماده 2 و 3 اقدام مي­گردد.

ب: متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت تعدادي از واحدهاي مربوطه در مهلت پروانه اقدام نموده و لیکن بنا به دلایلي از ساخت الباقي زير بنا مندرج در پروانه (داخل تراکم و مازاد بر تراکم) انصراف داده و درخواست اصلاح و استرداد وجه واریزی نسبت به آن قسمت از بنا ساخته نشده را داشته باشند (در کلیه کاربری­ها)، در صورت تأیید واحد شهرسازی 10 درصد از مبلغ واریزی نسبت به بناي ساخته نشده کسر و مابقی قابل استرداد بوده، و در صورت نياز به تمديد و تجديد براي بناي ايجاد شده، طبق ماده 2 و 3 اقدام مي­گردد.

3- درصورتيكه پس از دريافت پروانه هيچگونه ساخت و سازي صورت نگرفته و مدت پروانه ساختماني (تمديد و تجديد) نيز به اتمام رسيده باشد:

الف: درصورت درخواست اصلاح پروانه و افزايش زيربنا نسبت به پروانه قبلي، كل عوارض پروانه صادره (جديد) به نرخ روز محاسبه مبلغ پرداختي قبلي از كل مبلغ محاسبه كسر و الباقي وصول خواهد شد.

ب: درصورت درخواست اصلاح پروانه و درخواست كاهش زيربنا نسبت به پروانه قبلي، كل عوارض پروانه صادره (جديد) به نرخ روز محاسبه، مبلغ پرداختي قبلي از كل مبلغ محاسبه (جديد) كسر و در صورت اضافه پرداختي (نسبت به پروانه جديد) 50 درصد مبلغ قابل استرداد خواهد بود.

4- در صورتيكه پس از اخذ پروانه هيچگونه ساخت و سازي انجام نگرفته باشد و مدت پروانه ساختماني (تمديد و تجديد) به اتمام نرسيده باشد، در صورت درخواست اصلاح پروانه و افزايش زيربنا نسبت به پروانه قبلي، كل عوارض پروانه صادره (جديد) به نرخ روز محاسبه و مبلغ پرداختي قبلي از كل مبلغ محاسبه كسر و الباقي وصول خواهد شد و در صورت نياز به تمديد و تجديد پروانه قبلي طبق ماده 2 و 3 اقدام مي­گردد.

5- مقررات ذكر شده در مواد 1، 2 ،3 و 4 (صدور، تمديد، اصلاح و تجديد پروانه‌هاي ساختماني) در تعرفه عوارض صرفاً در خصوص عوارض متعلقه مي‌باشد. لذا موارد مربوط به ضوابط و نحوه اقدام از طريق معاونت معماري و شهرسازي تنظيم و جهت اجرا به كليه حوزه‌ها و مناطق ابلاغ مي‌گردد.

ماده 5


كليه افرادی که نسبت به دريافت دستورنقشه اقدام نموده، ليكن بنا به دلایلی تاکنون موفق به أخذ پروانه نشده­ اند، مشمول موارد زیر می­گردند:

1- برای آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام نموده­ اند و ممهور به مهر درآمد منطقه شده باشد، چنانچه درطی مدت يكسال از تاريخ واريز نقدي فيش جهت دريافت پروانه ساختماني مراجعه نمايند، هيچگونه وجهي از بابت عوارض صدور پروانه وصول نخواهد شد، در غير اين صورت بعد از گذشت مهلت مقرر، عوارض به نرخ روز محاسبه و 10 درصد آن وصول خواهد شد.

2- برای آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام ننموده­ اند، تا پايان همان سال ميبايست كليه عوارض متعلقه را پرداخت نمايند، لذا درصورت مراجعه در سال بعد (در صورت ابلاغ قیمت منطقه­ای دارايي یا تغییر ضرایب) عوارض به نرخ روز محاسبه، مبالغ واريزي قبلي كسر و الباقي وصول خواهد شد.

3- موارد فوق الذکر مشمول افرادی می­باشدکه هیچگونه ساخت و سازی نسبت به مبلغ پرداختی انجام نداده باشند در غیر این صورت، به عنوان تخلف محسوب و پرونده­ آنها به کمیسیون ماده 100 (ق.ش) ارجاع می­گردد.

ماده 6
  

كليه افرادي كه بنابه دلايلي درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد وجوه واريزي را مي­نمايند، مشمول موارد زیر می­گردند:

1- آن دسته از متقاضیانی كه مراحل صدور پروانه ­های ساختمانی (دركليه كاربري­ها) را طي مي­نمايند و نسبت به تعيين تكليف عوارض متعلقه اقدام نموده­اند (نقد و يا تقسيط) و هنوز پروانه ساختماني آنها صادر نگردیده، در صورتيكه درخواست انصراف آنها از طريق واحد شهرسازي مورد تأييد واقع گردد، صرفاً پس از كسرمبلغ كارشناسي مابقی مبالغ مسترد می­گردد.

2- آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها (در کلیه کاربری­ها) صادر گردیده است و هیچگونه ساخت و سازی در مدت اعتبار پروانه ساختماني صورت نپذیرفته باشد، 5 درصد از کل مبلغ پرداختی کسر و مابقی استرداد می­گردد.

تبصره: كليه مبالغ وصولي در خصوص تغيير كاربري در هريك از مراحل صدور پروانه­هاي ساختماني، در صورت انصراف متقاضي از أخذ پروانه و ساخت و ساز قابل استرداد نمي­باشد.

ماده 7
  

ساير موارد            

1- كليه تخلفات ساختماني كه زمان احداث آنها سال1370 و قبل از آن مي­باشد پس از رأي بر ابقاي بنا در كميسيون ماده  100 (ق. ش) جرايم مربوطه اخذ، و در خصوص عوارض صرفاً مشمول عوارض صدور پروانه­ هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره) مي­گردد.

2- جرايم مربوط به كميسيون ماده 100 با سال احداث تعيين مي­گردد، ليكن عوارض مربوطه در سال مراجعه مؤدي به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

3- عوارض و جرايم مربوط به ساخت و ساز در داخل محدوده و حریم شهر قابل محاسبه و وصول مي­باشد.

4- در مواقعی که پروانه ساختمانی مالکی مفقود یا از بین رفته باشد، شهرداری می­تواند با وصول مبلغ 1,000,000 ریال. با أخذ تعهد رسمی و همچنین انتشار آگهی مفقودی در یکی از نشریات محلی شناسنامه ساختمانی المثنی را صادر نماید، ضمناً مسئولیت سوء استفاده از پروانه مفقود شده بعهده صاحب پروانه می­باشد.

5- در صورتيکه پروانه ساختماني به نام شخص دیگری منتقل گردد، مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزارريال) أخذ خواهد شد و اگر اعتبار تمدید پروانه ساختماني گذشته باشد، برابر ضوابط تمدید پروانه اقدام خواهد شد.

6- مقرر گرديد از كاركنان رسمي و قراردادي با سه سال سابقه كار در كليه دواير و سازمان­هاي تابعه و بازنشستگان شهرداري در زمان درخواست صدور پروانه ساختماني تا سقف 300 متر مربع زيربنا، صرفاً در كاربري مسكوني (به غير از تغيير كاربري و تجاري) با ارائه گواهي از اداره كارگزيني شهرداري مركز براي يكبار در طول خدمت، عوارض پروانه ساختماني أخذ نگردد.

7- در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني در سال 1396 چنانچه قيمت منطقه­اي ­دارايي نسبت به سال 95 بيش از 10درصد افزايش يابد، جهت جلوگيري از افزايش هزينه صدور پروانه، قيمت منطقه­اي سال 1395 به اضافه 10 درصد ملاك عمل محاسبه خواهد بود.

8- در مجموعه­ هاي تجاري و پذيرايي، گردشگري (بمنظور ترويج فرهنگ نماز و نمازخواني) مساحت نمازخانه (به ميزان حداكثر 50 مترمربع)  از پرداخت عوارض مربوط به محوطه مذكور در هنگام صدور پروانه ساختماني  معاف مي­باشند. اين موضوع مشمول واحدهاي تجاري منفرد و رستوران­ها نمي­گردد

تبصره 1: جانمايي نمازخانه مي­بايست براساس اصول طراحي معماري و شهرسازي انجام گيرد و قابل ادغام به ديگر فضاها نباشد. تبديل كاربري فضاي نمازخانه به كاربري­هاي ديگر ممنوع بوده و در صورت عدم رعايت آن موضوع به عنوان تخلف محسوب و طبق مقررات برخورد خواهد گرديد.

تبصره 2: چنانچه مجموعه­هاي موجود و داراي پايانكار، تقاضاي ايجاد فضاي نمازخانه را داشته باشند، ايجاد آن در داخل تراكم مجاز و پس از اخذ مجوزهاي لازم و تاييد شهرداري بلامانع مي­باشد.

9- به شهرداري اجازه داده مي­شود در مواقعي از سال كه با كاهش مراجعات جهت صدور پروانه ساختماني مواجه بوده و يا در مناسبت هاي خاص در طول سال، به منظور رونق ساخت وساز نسبت به ارائه جايزه خوش حسابي در پرداخت عوارض پروانه­هاي ساختماني در صورت پرداخت نقدي و يكجا حداكثر تا 25% و در صورت تقسيط تا 15% در مدت معين با اطلاع رساني عمومي به شهروندان اقدام نمايد و شهرداراي موظف است يك هفته قبل از اجرا بصورت كتبي شوراي اسلامي شهر را مطلع نمايد"

10- در جهت ايجاد رونق در بخش مسكن و كمك به رفع ركود حاكم بر ساخت و ساز و بازگشايي، تعريض و رفع مشكل ترافيك در برخي محورها و نيز تسريع در انتقال مشاغل مزاحم به محل‌هاي تعيين شده و امكان اجرا و تكميل برخي خيابان­ها به شهرداري اجازه داده مي‌شود در خيابان­ها و محورهاي مشخص در طي سال 1396 نسبت به ارائه جايزه خوش‌حسابي در پرداخت عوارض پروانه‌هاي ساختماني طبق شرايط ذيل اقدام نمايد.

الف) در محدوده سايت كارگاهي و آهن فروشان: در جهت كمك به صاحبان املاك واقع در اين محدوده در صورتي كه در طي سال 1396 مبادرت به درخواست پروانه ساختماني نمايند در جهت تشويق به تعيين تكليف و تكميل سايت مذكور و انتقال مشاغل مزاحم از سطح شهر، علاوه بر اينكه مبناي محاسبه عوارض پروانه هاي ساختماني كاهش محسوسي ايجاد شده، شهرداري با اعمال 50% جايزه خوش حسابي در مراحل صدور پروانه‌هاي ساختماني در صورت پرداخت نقدي و يكجا و 35% در صورت استفاده از شرايط تقسيط، اقدام مي­نمايد.

ب) كليه مالكين واقع در خيابان اول شهرك كارمندان در صورتي كه طي سال 1396 مبادرت به درخواست پروانه ساختماني نمايند، در جهت كمك به تعريض و امكان تكميل محور مذكور، شهرداري با اعمال 40% جايزه خوش‌حسابي در مراحل صدور پروانه ساختماني در صورت پرداخت نقدي و يكجا و در صورت استفاده از شرايط تقسيط 25% اقدام مي­نمايد.

ج) كليه مالكين واقع در طرفين خيابان زينبيه غربي (‌حد فاصل خيابان شهدا و خيابان مطهري) در جهت اجراي سريع و بازگشايي و تعريض محور مذكور و احداث املاك واقع در طرح در صورت درخواست پروانه در طي سال 1396، شهرداري اعمال 40% جايزه خوش حسابي در صورت پرداخت نقدي و يكجا و 25% در صورت استفاده از شرايط تقسيط اقدام نمايد.

تبصره 1 : براي رديف­هاي "الف و ب و ج" هر شهروند مي‌تواند از يك نوع تخفيف و خوش حسابي برخوردار گردد.

  11- در جهت زيباسازي نماي شهري صاحبان املاكي كه در طي سال 1396 مبادرت به اجراي نماي بيروني (در كليه كاربري­ها) نمايند، از پرداخت قبوض عوارض نوسازي كه شامل كليه عوارض نوسازي و بهاي خدمات سال 1396 مي­باشد، معاف مي­گردند. شهرداري موظف است جهت آگاهي شهروندان از موضوع، اطلاع رساني نمايد

تبصره 1: معافيت مذكور صرفاً براي عوارض نوسازي و بهاي خدمات سال 1396 بوده و شامل بدهي ­هاي معوقه نمي­گردد.

تبصره 2: با درخواست كتبي شهروندان قبل و بعد از اجراي نما در سال 1396 و پس از تاييد واحد شهرسازي، جهت اقدام به واحد نوسازي ارسال نمايند

تبصره 3: املاكي كه بيش از يك مالك (آپارتمان­هاي شخصي ساز و مجمتع­ها) داشته باشند، ارائه درخواست توسط نماينده مالكين جهت اجراي نما در سال 1396 نيز امكان پذير مي­باشد

تبصره 4: بهاي خدمات كارشناسي بازديد از محل، قبل و بعد از اجراي نما اخذ نخواهد شد.

تبصره 5: صاحبان املاكي كه مبادرت به استفاده از مصالح كامپوزيت در نماي بيروني نمايند، مشمول معافيت فوق نمي­گردند.

ماده 8


دستورالعمل تقسيط مطالبات شهرداري

نظر به اينكه شهرداري زنجان در راستاي وصول  مطالبات از محل صدور پروانه هاي ساختماني ، تخلفات  وجرائم مربوطه (درصورت ابقاء بنا ازسوي كميسيون ماده100) و ساير مطالبات كه بصورت لوايح متعدد نسبت به تقسيط اقدام مي­نموده، لذا درجهت ايجاد وحدت رويه در كليه مناطق اقدام به تنظيم دستورالعمل براساس ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شرح ذيل نموده است كه مبناي عمل شهرداري قرار مي‌گيرد.

1- در صورت تقاضاي تقسيط، واحد درآمد نسبت به اخذ تضامين معتبر از مؤديان اقدام نموده و  پس از انجام مراحل اداري به بانك تحويل تا در سر رسيد مقرر وصول گردد.

2- در مواقعي كه بعلت عدم توانايي مؤديان جهت پرداخت بدهي در موعد مقرر تقسيط، شهرداري ناگزير به طرح موضوع ازطريق مراجع قضايي مي­باشد اين امر موجب تعلق هزينه­هايي از قبيل: حق الوكاله، هزينه دادرسي و  نيز تأخير و تأديه مي­گردد. اين مبالغ غير قابل تقسيط بوده و ميبايست به صورت يكجا به حساب شهرداري واريز گردد.

3-  به شهرداري اجازه داده مي­شود در قالب انعقاد تفاهم نامه با بانك­ عامل در جهت تقسيط مطالبات به توافق رسيده و از طريق بانك عامل و با معرفي شهرداري و تعيين تعداد اقساط مربوطه از مؤديان، طبق تفاهم نامه في مابين در قالب رعايت مفاد دستور العمل وصول نمايد.

4- صدور مفاصا حساب قطعي ( پايانكار)، منوط به تسويه حساب با شهرداري مي­باشد ليكن كليه مؤدياني كه در خواست پايانكار داشته و توانايي پرداخت يكجاي بدهي خود را نداشته باشند، در جهت تسهيل و مساعدت شهروندان، شهرداري با اخذ ضمانت نامه بانكي نسبت به  صدور مفاصا حساب با دريافت 20 درصد نقد و الباقي در 11 قسط اقدام خواهد نمود.

5- با تصويب و ابلاغ اين دستور العمل كليه مصوبات قبلي در خصوص تقسيط ملغي مي­گردد.

6- تقسيط مجدد مطالبات تقسيط شده ممنوع مي‌باشد.

7- جدول تقسيط مطالبات شهرداري (تا سيصد ميليون ريال) به شرح ذيل مي­باشد.

مبلغ مطالبات

پرداخت نقدي

تعداد اقساط

تا مبلغ سيصد ميليون ريال

20%

36

 

تبصره: درصورت توافق فيمابين شهرداري و مؤديان، كاهش تعداد اقساط مربوط به بند 9 بلامانع است.

8- جدول تقسيط مطالبات شهرداري (بيش از سيصد ميليون ريال) به شرح ذيل مي‌باشد.

رديف

حداقل پرداخت نقدي

حداكثر تعداد اقساط

1

20%

16

2

30%

24

3

40%

30

4

50%

36

 

تبصره 1: خانواده­ معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان و جانبازان در صورت ارائه معرفي نامه از ارگان مربوطه، ميزان حداقل پيش پرداخت نقدي آنها تا 50 درصد قابل كاهش مي­باشد.

تبصره 2: افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي به شرط ارائه معرفي نامه از ارگان مربوطه، ميزان حداقل پيش پرداخت نقدي آنها تا 50 درصد قابل كاهش مي­باشد.

تبصره 3: در مواقعي كه مالك (بدهكار) توانايي و تمايل تهاتر بدهي با املاك خود را داشته باشد، شهرداري مي­تواند با نظركارشناسان سه نفره رسمي دادگستري نسبت به ارزيابي به صورت سهل البيع اقدام و تهاتر نمايد.

تبصره 4: قهرمانان ورزشي شهر زنجان از جمله دارندگان حكم قهرماني در مسابقات رسمي آسيا، المپيك و جهاني و  بازيكنان ملي رشته­هاي تيمي و انفرادي با سابقه  2 سال حضور در تيم ملي و مربيان و داوران بين المللي  كه داراي 5 سال سابقه مربيگري و داوري باشند، با ارائه معرفي  نامه از ارگان مربوطه ميزان حداقل پيش پرداخت نقدي تا 50 درصد قابل كاهش مي­باشد.

ماده 9
  

عوارض صدور پروانه ­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) بناهای مسكوني تك واحدي در سال 96

سطح بنای یک واحد مسکونی

عوارض یک متر مربع 

تا 200 متر مربع

25/1 P

از 201 متر مربع تا 400 متر مربع

75/1 P

از 401 متر مربع تا 600 متر مربع

3/25P

از 601 متر مربع به بالا

3/75P

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  مسکونی در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

توضيحات 

تبصره 1: منظور از مسکونی تک واحدی، اعياني است كه به صورت يك واحد  يا به صورت دوبلکس احداث مي­شود.

تبصره 2: در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزی در زیر زمین و پیلوت و خارج از اعیانی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای يك متر مربع، P3 قابل وصول می­باشد. لازم به ذکر است احداث استخر، سونا، جکوزی و محوطه ورزشی موجب تغییر کاربری نمی­شود.

تبصره 3: مساحت انباری براساس طرح تفصيلي جزء زیر بنا محسوب شده و شامل محاسبه­ عوارض می­گردد.

 

ماده 10

عوارض صدور پروانه­ های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) بيش از يك واحد، مجتمع­ها و آپارتمان­هاي مسکونی در سال 96

مساحت زیر بنا

عوارض یک متر مربع 

تا 200 متر مربع

P1

از 201 متر مربع تا 400 متر مربع

P25/1

از 401 متر مربع تا 600 متر مربع

P5/1

از 601 متر مربع به بالا

P75/1

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه مجتمع ها و آپارتمان­هاي مسکونی در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

 توضيحات

تبصره 1: مساحت انباری براساس طرح تفصيلي جزء زیر بنا محسوب شده و شامل محاسبه­ عوارض می­گردد.

تبصره 2: در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزی در زیر زمین و پیلوت و خارج از اعیانی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای يك متر مربع، P3 قابل وصول می­باشد. لازم به ذکر است احداث استخر، سونا، جکوزی و محوطه ورزشی موجب تغییر کاربری نمی­شود.

 
ماده 11

  

عوارض صدور پروانه­ های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحدهای تجاری تک واحدی  درسال 96

ردیف

طبقات

عوارض یک متر مربع

1

همکف

P4

2

زیرزمین

P5/1

3

اول

P2

4

دوم و به بالا

P2

5

انباری

P5/1

6

نیم طبقه (بالكن داخل مغازه)

P1

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  واحدهاي تجاري تك واحدي در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

 
ماده 12

عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحدهای تجاری بیش از یک واحد  درسال 96

ردیف

طبقات

عوارض یک متر مربع

1

همکف

3/0

2

زیرزمین

15/0

3

اول

2/0

4

دوم و به بالا

2/0

5

انباری

15/0

6

نیم طبقه (بالكن داخل مغازه)

1/0

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  واحدهاي تجاري بيش از يك واحد در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

تبصره يك: n تعداد واحدهای تجاری است و حداقل آن برابر 2 می­باشد.

تبصره دو: چنانچه مبلغ حاصل از محاسبه عوارض يك متر مربع (پروانه ساختماني در حد تراكم واحدهاي تجاري بيش از يك واحد و پس از صدور راي بر ابقاء بنا از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش)) بيش از ده ميليون ريال باشد، محاسبات بر مبناي ده ميليون ريال انجام مي­پذيرد

 
ماده 13 

 

عوارض صدور پروانه­ های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحد های تجاری با استفاده مختلط

(طبقه همكف تجاري و طبقات فوقاتي ساير كاربري‌ها از جمله اداري، مسكوني، فرهنگي و ...) در سال 96

رديف

طبقات

عوارض یک متر مربع

1

همکف

P4

2

زیرزمین

P5/1

3

اول

P5/1

4

دوم

P5/1

5

سوم و به بالا

P5/1

6

انباری

P5/1

7

نیم طبقه (بالكن داخل مغازه)

P1

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  واحدهاي تجاري با استفاده مختلط در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

دريافت عوارض مربوط به اين كاربري، تراكم پايه مالي به صورت تجاري و عوارض طبقه همكف با كاربري تجاري و ساير طبقات با كاربري مورد درخواست مالك اخذ خواهد شد. نحوه استقرار ساير كاربري‌ها (استفاده مختلط) در كاربري تجاري براساس ضوابط مصوب امكان پذير خواهد بود. تغيير كاربري ملك به صورت كاربري­هاي مختلط پس از تصويب دركميسيون موضوع ماده 5، عملياتي مي­گردد.

 
ماده 14

عوارض صدور پروانه­ های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحدهای اداری يك واحد و بيش از يك واحد در سال 96

 

ردیف طبقات عوارض یک متر مربع 
1 همکف 2p
2 زیرزمین 2p
3 اول 2p
4 دوم و به بالا 2p
5 انباری 2p
6 نیم طبقه (بالكن) 2p

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  واحدهاي اداري يك واحد و بيش از يك واحد در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

 

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

       
ماده 15
  
عوارض صدور پروانه­ های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحد های صنعتی، كارگاهي، گردشگري و هتل­سازي (يك واحد و بيش از يك واحد) در سال 96
ردیف طبقات  عوارض یک متر مربع
1 همکف 1p
2 زیرزمین 1p
3 اول 1p
4 دوم 1p
5 سوم و به بالا 1p
6 انباری 1p
7 نیم طبقه (بالكن) 1p

= عوارض صدور پروانه ساختماني در حد تراكم پايه واحدهاي صنعتي، كارگاهي و گردشگري در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

 
ماده 16
عوارض صدور پروانه ­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحدهاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، نظامی و انتظامی، هنري، مهد کودک­، بخش دولتی و غیر دولتی اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي (يك واحد و بيش از يك واحد) در سال 96
ردیف طبقات عوارض یک متر مربع
1 همکف 1p
2 زیرزمین 1p
3 اول 1p
4 دوم 1p
5 سوم و به بالا 1p
6 انباری 1p
7 نیم طبقه 1p

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه در كاربري­هاي فوق الذكر در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

توضیحات

تبصره 1: صدور پروانه ساختماني واحدهاي فوق الذکر در کاربری­های مربوطه طبق طرح تفصیلی تجدید نظر امکان پذیر می­باشد مگر در شرایط خاص، که پس از درخواست متقاضیان و تأیید اداره مربوطه و تصویب کمیسیون ماده 5 امکان پذیر بوده، و در این صورت با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی طبق تعرفه فوق محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : آموزشگاه­ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي جهت أخذ پروانه ساختماني براساس ماده 19 قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 16/5/87 در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيت­هاي مالياتي و عوارض درحكم مدارس دولتي هستند، مشروط بر اينكه تخفيفات براي اين قبيل اماكن در بودجه سنواتي كشور محل تأمين اعتبار آن به استناد تبصره ذيل ماده 181 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه پيش بيني شده باشد.

 
ماده 17
  
عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) در کاربری­های درمانی شامل: بيمارستانهاي خصوصي و دولتي، مطب پزشکان، بینایی سنجی، رادیولوژیست­، سونوگرافی، داروخانه­ و حرف وابسته به آن در سال 96
ردیف طبقات عوارض یک متر مربع
1 زیرزمین 2p
2 همکف 3p
3 از طبقه اول به بالا 2p
4 انباری 2p

= عوارض صدور پروانه ساختماني در حد تراكم پايه در كابري­هاي درماني در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

 
ماده 18

عوارض ايجاد، گسترش و نگهداری فضای سبز و زیبا سازی و مبلمان شهری  در كليه كاربري­ها

مصوب سال 96

عوارض گسترش و نگهداری فضای سبز

به شهرداري اجازه داده مي­شود 2 درصد از عوارض پروانه­ ساختماني به جز حذف پاركينگ و كليه عوارض تخلفات ساختماني را تحت عنوان عوارض گسترش و نگهداری فضای سبز محاسبه و وصول نموده و مبلغ حاصل از آن را جهت گسترش فضاهای سبز شهری اختصاص دهد.

عوارض ايجاد، تجهیز و گسترش زیبا سازی و مبلمان شهری عمومی

به شهرداري اجازه داده مي­شود 2 درصد از عوارض پروانه­ ساختماني به جز حذف پاركينگ و كليه عوارض تخلفات ساختماني را تحت عنوان عوارض ايجاد، تجهیز و گسترش زیبا سازی و مبلمان شهری عمومی محاسبه و وصول نموده و مبلغ حاصل از آن را جهت گسترش و تجهیز زیباسازی و مبلمان شهری اختصاص دهد.

 
ماده 19
 

عوارض مازاد بر تراکم در سال 96

1- عوارض مازاد برتراکم با رعايت طرح تفصيلي تجديد نظر و نيز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافي و يا تبديل از طريق كميسيون موضوع ماده 5، در هنگام صدور پروانه­هاي ساختماني و يا پس از راي ابقاء بنا در كميسيون ماده 100 (ق.ش) براي اضافه بناي احداثي، در كليه كاربري­ها طبق فرمول زير محاسبه و أخذ مي­گردد.

شرح

مصوب 96

عوارض يك متر مربع  مازاد بر تراکم

900.000 +P 5

 

2- درصورتيكه اشخاص حقيقي و حقوقي مبادرت به احداث طبقه اضافي و يا تبديل برخلاف مجوزهاي صادره نمايند، در صورت صدور رأي بر ابقاء بنا از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش) براي طبقات اضافي و يا تبديل طبق فرمول زير محاسبه و أخذ مي­گردد.

شرح

مصوب 96

عوارض يك متر مربع  مازاد بر تراکم

900.000 +P 7

 

تبصره 1: در تمامي پهنه­ ها در مسكوني تراكم متوسط (طبق طرح تفصيلي تجديد نظر)، فضاي اختصاص يافته براي پاركينگ، انباري و اتاق تاسيسات واقع در پيلوت يا زير زمين در مراحل صدور پروانه و يا پس از راي ابقاء  بنا؛ جزء تراكم محسوب نمي­شود و مشمول عوارض مازاد بر تراكم نمي­گردد.

تبصره 2: در صورت وجود مازاد بر تراكم در هنگام صدور پروانه­هاي ساختماني و يا پس از راي ابقاء بنا در كميسيون ماده 100 (ق.ش) براي اضافه بناي احداثي يا طبقه اضافي يا تبديل، در كليه كاربري­ها صرفاً عوارض مازاد بر تراكم محاسبه و وصول گردد و شامل محدوده بالكن و پيش­آمدگي نمي­گردد.

 
ماده 20
 

عوارض تعمیرات ساختمان در سال 96

ردیف

شرح

مبناي محاسبه

1

تعمیرات غير مسكوني

P 3/0 (براي يك متر مربع اعياني)

2

تعمیرات مسکونی

500,000 ريال

توضیحات

تبصره 1: تعمیرات شامل ستون یا پل گذاری نمی­باشد.

تبصره 2: تعمیرات می­بایست با هماهنگی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال انجام شود.

تبصره 3: در کلیه واحدهای تجاری صدورکلیه مجوزهای شهرداری اعم از مجوز تعمیرات و ... با رضایت کتبی مالک یا مالکین مقدور می­باشد.

تبصره 4: نحوه محاسبه مبلغ مربوط به تعميرات در واحدهاي صنعتي، تجاري، اداري، فرهنگي، ورزشي و درماني طبق گزارش واحد شهرسازي مي­باشد.

تبصره 5: تعويض سقف به شرط چوبي بودن آن با حفظ ديوارها و اخذ نظريه و تأييديه سازمان نظام مهندسي مبني بر استحكام ديوارها مشمول مجوز تعميرات مي­باشد.

 
ماده 21
  
 

 عوارض دیوارکشی در سال 96

شرح

مبناي محاسبه

دیوار کشی

P5/0 (برای يك مترطول)

توضیحات

تبصره 1: صدور مجوز حصار کشی (دیوار کشی، سوء گذران و...) از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالک در صورت نداشتن منع قانوني و تأييد واحد شهرسازي انجام می­پذیرد.

تبصره 2: صدور مجوز حصار کشی (دیوار کشی، سوء گذران و...) به نام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده و هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی­شود و مراتب می­بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.

تبصره 3: چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضایی و ذیصلاح مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارائه شود، صدور مجوز حصارکشی متوقف خواهد شد.

تبصره 4: حداکثر ارتفاع مجاز جهت حصار کشی (دیوار کشی، سوء گذران و...)2 متر می­باشد.

 
ماده 22
 

عوارض اضافه واحد در كاربري مسكوني درسال 96

مساحت زیربنا  (برحسب متر مربع)

عوارض يك متر مربع

در زمان صدور پروانه و پس از رأي كميسيون بر ابقاء بنا

از هر واحد تا زیربنای 100

P3

از هر واحد تا زیربنای 150

P2

از هر واحد بيش از زیربنای 150

P2

(1 -تعداد واحدها) × ميانگين مساحت واحدها × عوارض يك متر مربع = عوارض اضافه واحد

توضيحات

در زمان صدور پروانه ساختماني از مازاد یک واحد مسکونی در هر پلاک ثبتی وصول می­گردد و درصورت افزایش تعداد واحدها پس ازصدور پروانه ساختمانی قابل محاسبه و وصول می­باشد.

تبصره 1: از اراضی با کاربری­های مسکونی ويژه، موارد فوق محاسبه  و أخذ می­گردد.

تبصره 2: در ساختمان­هایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه یا پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد قید گردیده، چنانچه مالکین قصد ايجاد واحدهاي اضافي يا تبديل يك واحد به چند واحد را به طور مستقل داشته باشند در صورت داشتن شرايط آن، طبق موارد فوق الذكر عوارض اضافه واحد محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 23
 

عوارض بالکن و پیش­آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأي بر ابقا بنا از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش) در سال 96

ردیف

شرح

عوارض يك متر مربع

1

واحدهای مسکونی

P35

2

واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و کلیه کاربری­ها بجزء مسکونی

P35

توضيحات

تبصره 1: در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی (به جزء باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ... پس از تأیید واحد شهرسازی و در صورت تخلف پس از صدور راي بر ابقاء بنا از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش)، شامل عوارض فوق خواهد شد.

تبصره 2: هنگام صدور پروانه­هاي ساختماني و يا پس از راي ابقاء بنا در كميسيون ماده 100 (ق.ش) براي محوطه بالكن و پيش آمدگي، صرفاً عوارض بالكن و پيش آمدگي محاسبه و وصول گردد.

 

 

ماده 24

بهای خدمات (جبران خسارت و پاکسازی ) در سال 96

ردیف

شرح

مبناي محاسبه

1

بهای خدمات پاکسازی

1/0Pزير بنا ×

2

جبران خسارت

1/0Pزير بنا ×

توضيحات

تبصره 1: محاسبه مربوط به پاكسازي و جبران خسارت در هنگام صدور پروانه­هاي ساختماني برمبناي پروانه صادره و نيز پس از رأي بر ابقاء بنا براي متراژ اضافه شده قابل محاسبه و وصول مي­باشد.

تبصره 2: منظور از خدمات پاكسازي و جبران خسارت، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در هنگام ساخت و ساز خسارت­هايي به پياده­رو، خيابان، تأسيسات شهري،  فضاي  سبز و ... وارد مي­نمايند.

 
ماده 25
 

بهای خدمات کارشناسی در سال 96

ردیف

شرح

ارقام بريال

1

صدور پاسخ استعلام تا متراژ 500 متر مربع در كليه كاربري­ها

300.000

2

صدور پاسخ استعلام از 501 متر مربع تا 2000 متر مربع در كليه كاربري­ها

500.000

3

صدور پاسخ استعلام از 2001 متر مربع بالاتر در كليه كاربري ها

750.000

4

صدور پاسخ استعلام خارج از محدوده شهر(حريم شهر)

700.000

ماده 26
 

بهای کارشناسی پرونده­ هایی که به کمیسیون ماده 5 ارسال می­گردد در سال 96

ردیف

شرح

ارقام بريال

1

برای کاربری­های صرفاً مسکونی (در محدوده بافت فرسوده و سكونتگاه­ هاي غيررسمي و ناكارآمد و اراضی مربوط به ضلع جنوبی خیابان خیام)

500.000

2

سایر پرونده ها با هر نوع کاربری

1.500.000

توضيحات

تبصره: مبلغ أخذ شده جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 بوده و در صورت رد و يا قبول آن مبلغ مسترد نمي­گردد. ضمناً در صورت نياز به بازديد در هنگام صدور پروانه بهاي خدمات كارشناسي أخذ نخواهد شد.

ماده 27
 

بهای خدمات کارشناسی و هزینه پلاک آبی (درب) در سال 96

ردیف

شرح

ارقام بريال

1

بهای خدمات کارشناسی

50,000

2

بهای پلاک آبی هر عدد

50,000

ماده 28
  

بهاي خدمات ايجاد هر واحد پاركينگ در هنگام صدور پروانه­های ساختمانی در سال 96

شرح و نحوه محاسبه بهاي خدمات ايجاد پارکینگ در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی و ورزشی و ... درسال 96

ردیف

شرح

بهاي خدمات  يك متر مربع

1

در كليه كاربري­ها

60P

2

در بازارچه­هاي تجاري واقع در محدوده شهر (برابر طرح تفصيلي تجديد نظر)، خيابان­هاي اصلي و فرعي شهر كه مساحت ملك آنها 40 متر مربع و كمتر از آن و داراي سند مالكيت شش دانگ باشد

30P

3

در واحدهاي با كاربري مسكوني که عرصه آن تا 75متر باشد (برابر طرح تفصيلي تجديد نظر).

P20

توضيحات

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می­نمایند، مطابق ضوابط طرح تفصیلی تجدید نظر ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می­باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان­پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می‌تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با أخذ بهای آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد

 نیاز اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میبایست درحساب مجزا نگهداری و منحصراً جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد.

تبصره 1: شهرداري در كليه كاربري­ها مجوز احداث پاركينگ مورد نياز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختماني شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و بدون أخذ هیچگونه مبلغی صادر مي­نماید و شهروندان موظف به ايجاد پاركينگ ميباشند. لذا شهرداري موظف است در زمان صدور پروانه ساختماني در كليه كاربري­ها از متقاضيان تعهد مبني بر ممنوعيت حذف پاركينگ اخذ نمايند.

تبصره 2: در صورتيكه مطابق شرايط و دستور العمل‌هاي موجود امكان ايجاد پاركينگ وجود نداشته باشد مالك موظف به تامين پاركينگ در شعاع مصوب ملك مذكور بوده و يا درخواست پرداخت بهاي تمام شده جهت ايجاد پاركينگ به شهرداري را نمايد. امكان اين امر منوط به تاييد شهرداري مطابق ضوابط موجود و يا تصويب آن در مراجع ذيصلاح خواهد بود.

تبصره 3: شهرداري زنجان مكلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه مبلغ وصولي از محل بهاي خدمات ايجاد پاركينگ پاركينگ در هنگام صدور پروانه­هاي ساختماني را جهت تأمین و احداث پارکینگ­های عمومی در سطح شهر هزینه نماید.

تبصره 4: چنانچه قيمت منطقه ه­اي در محاسبه P60 (رديف 1) بيش از چهارصد و پنجاه هزار ريال باشد ملاك عمل همان چهارصد و پنجاه هزار ريال خواهد بود.

تبصره 5: در زمان مرمت (بهسازي و نوسازي) و با حفظ بنا در عرصه و اعيان در راسته اصلي بازار، كاروانسراها، دالان­هاي متصله و زيرطاق با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط به اداره ميراث فرهنگي، بهاي خدمات ايجاد هر پاركينگ اخذ نمي­گردد.

 
ماده 29
  

عوارض حاصل از درب اضافي در سال 96

شرح

عوارض يك متر درب اضافي

عوارض حاصل از درب اضافي

P 1200

= نحوه محاسبه عوارض حاصل از ايجاد هر درب اضافي سال 96  1200P. M

M: عرض هر درب اضافي

توضيحات.

تبصره 1: عوارض مربوط به ايجاد درب اضافي در هرگونه پاسخ استعلام براي شهرداري قابل پيگيري و وصول مي­باشد. در صورت ابقاء درب اضافي ايجاد شده  از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش)، ملاك محاسبه  طبق فرمول فوق خواهد بود.

تبصره 2: رعایت بخشنامه داخلی شماره 33173/90/5/ص مورخه 28/10/90 الزامی است

 
ماده 30
  

عوارض حاصل از اختلاف ارتفاع مجاز در كليه طبقات در سال 96

شرح

عوارض يك متر مربع

اختلاف ارتفاع در همكف و زيرزمين در كليه كاربري­ها

P15

اختلاف ارتفاع در كاربري­ مسكوني براي ساير طبقات

P3

اختلاف ارتفاع در كليه كاربري­­ها غير از مسكوني در ساير طبقات

P3

L1 = ارتفاع مجاز

L2 = ارتفاع موجود

S = مساحت مورد تخلف

V= سطح فضاي خارج از مفاد پروانه

V=                           

V× عوارض يك متر مربع = عوارض حاصل از اختلاف ارتفاع مجاز

تبصره 1: عوارض حاصل از اختلاف ارتفاع مجاز در كليه طبقات پس از ابقاء بنا از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش) قابل وصول مي‌باشد.

تبصره 2: در جهت رعايت اصول فني و بهداشتي در مقررات ملي ساختمان براي ساختمان­هاي احداث شده و لزوم رعايت خط آسمان و اصول همجواري در منظر شهري در صورت تخلف در ارتفاع، در تمام طبقات و دركليه كاربري­ها طبق فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره3: عوارض مذكور براي تخلفات سال 1395 محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4: درخصوص ارتفاع مجاز ساختمان محاسبه ارتفاع مجاز در كل ساختمان مد­نظر است.

تبصره5: افزايش ارتفاع مشمول ارتفاع مجاز پاركينگ نمي­باشد و حفظ ارتفاع مجاز طبق ضوابط الزامي است

 

فصل دوم

- جرایم کمیسیون ماده 100 (قانون شهرداری­ها) حذف یا کسر پارکینک

- آيين نامه ارزش معاملاتی ساختمان در رابطه با جرايم تخلفات ساختمانی

ماده 31
  

آيين نامه ارزش معاملاتی در رابطه با جرايم تخلفات حذف یا کسری پارکینگ در كليه كاربريها

موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری­ها سال 96

شرح

مبناي محاسبه يك متر مربع

مسكوني

تجاري و ساير كاربري ها

ارزش معاملاتی در رابطه با جرايم تخلفات حذف یا کسری پارکینگ در كليه كاربريها

200P

90P

 

تبصره 1: چنانچه  مبلغ محاسبه شده جريمه حذف يا كسر پاركينگ براي هر متر مربع در سال 96 در كاربري‌هاي مسكوني (مبلغ حاصل از P200) بيش از 10.000.000 ريال باشد، ملاك محاسبه همان 10.000.000 ريال خواهد بود.

تبصره 2: چنانچه  مبلغ محاسبه شده جريمه حذف يا كسر پاركينگ براي هر متر مربع در سال 96 در كاربري‌هاي تجاري و ساير كاربر‌ي‌ها  (مبلغ حاصل از P90 ) بيش از 20.000.000 ريال باشد، ملاك محاسبه همان 20.000.000 ريال خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه  مبلغ محاسبه شده جريمه حذف يا كسر پاركينگ براي هر متر مربع در سال 96 در كاربري مختلط تجاري در همكف همانند تبصره 2 و در ساير طبقات (به جز همكف)  (مبلغ حاصل از P90 ) بيش از 13.000.000 ريال باشد، ملاك محاسبه همان 13.000.000 ريال خواهد بود.

ماده 32

  

آيين نامه ارزش معاملاتی ساختمان در رابطه با جرايم تخلفات ساختمانی واحدهای مسکونی

موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها در سال 96

شرح گروه ساختمان

بهاي يك متر مربع (بريال)

ساختمان اسکلت بتونی، فلزی و بنايي با هر نوع سقف و هر تعداد طبقه

1.000.000+ P5

 
ماده 33
  

آيين نامه ارزش معاملاتی ساختمان در رابطه با جرايم تخلفات ساختمانی واحدهای تجاري و ساير كاربري­ها (به جز كاربري مسكوني) موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها در سال 96

شرح گروه ساختمان

مبناي محاسبه يك متر مربع

ساختمان اسکلت بتونی، فلزی و بنايي با هر نوع سقف و هر تعداد طبقه

1.200.000+ P5

 
ماده 34
  
 

آيين نامه ارزش معاملاتی ساختمان در رابطه با جرايم تخلفات ساختمانی (براي هر نوع سقف و هر تعداد طبقه با هرنوع مصالح) موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری­ها

رديف

سال

ارزش معاملاتي مسكوني

ارزش معاملاتي تجاري و ساير كاربري­ها

حذف يا كسري پاركينگ مسكوني

حذف يا كسري پاركينگ تجاري و ساير كاربريها

1

سال 95

1.000.000 +P5

1.200.000 +P5

P200

P90

2

سال 94

1.000.000 +P5

1.200.000 +P5

120P

90P

3

سال 93

1.200.000 +P5

1.000.000 +P5

120P

P90

4

سال 92

600.000 + P5

500.000 + P5

100P

90P

5

سال 91

850.000

900.000

40P

35P

6

سال 90

800.000

850.000

1،000،000

1،300،000

 

7

سالهاي 87، 88 و 89

450.000

 

500.000

570.000

800.000

8

سالهاي 84، 85 و 86

350.000

400.000

410.000

450.000

9

سال 83

250.000

 

250.000

 

250.000

 

250.000

 

10

سال 82

200.000

200.000

200.000

200.000

11

سالهاي 80 و 81

160.000

160.000

160.000

160.000

12

سالهاي 78 و 79

140.000

140.000

140.000

140.000

13

سالهاي  76 و 77

140.000

140.000

140.000

140.000

14

سالهاي 74 و 75

130.000

130.000

130.000

130.000

15

سالهاي 72 و 73

130.000

130.000

130.000

130.000

16

سال 71 و قبل از آن)

120.000

120.000

120.000

120.000

 

 

-  در سال 1392 چنانچه در مناطقي از شهر كه قيمت منطقه اي دارايي (P) كمتر از مبلغ 40،000 ريال باشد، در اينصورت مبناي محاسبه P قيمت منطقه­اي دارايي (40،000 ريال) در نظر گرفته خواهد شد.

-  در سال 1393 چنانچه در مناطقي از شهر قيمت منطقه­اي دارايي (P) كمتر از مبلغ 50،000 ريال باشد، در اينصورت مبناي محاسبه P قيمت منطقه­اي دارايي (50،000 ريال) در نظر گرفته خواهد شد.

- چنانچه  مبلغ محاسبه شده جريمه حذف يا كسر پاركينگ براي هر متر مربع در سال 95 در كاربري‌هاي مسكوني (مبلغ حاصل از P200) بيش از 10.000.000 ريال باشد، ملاك محاسبه همان 10.000.000 ريال خواهد بود.

- چنانچه  مبلغ محاسبه شده جريمه حذف يا كسر پاركينگ براي هر متر مربع در سال 95 در كاربري‌هاي تجاري و ساير كاربر‌ي‌ها  (مبلغ حاصل از P90 ) بيش از 20.000.000 ريال باشد، ملاك محاسبه همان 20.000.000 ريال خواهد بود.

- چنانچه  مبلغ محاسبه شده جريمه حذف يا كسر پاركينگ براي هر متر مربع در سال 95 در كاربري مختلط تجاري در همكف (طبق بند كاربري تجاري) و در ساير طبقات (به جز همكف) (مبلغ حاصل از P90 ) بيش از 13.000.000 ريال باشد، ملاك محاسبه همان 13.000.000 ريال خواهد بود.

 

فصل سوم

- بهاي خدمات (جمع آوري حمل و دفع زباله)

- عوارض مربوط به رهاسازی زباله­های شهری و فاضلاب

- عوارض رفع سد معبر

- تعرفه عوارض وسائط نقلیه غير سواري

بهاي خدمات (جمع آوري، حمل و دفع زباله) به استناد ماده 7 و 8 آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند  و طبق بند 3 ماده 29 آئين نامه مالي شهرداريها و برابر بند 26 ماده 76 قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي شهر محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 35
  
 

بهاي خدمات جمع آوري، حمل و دفع زباله در سال 96

ردیف

شرح

ماهيانه (بريال)

1

واحدهای مسکونی

50.000

2

واحدهاي تجاري، مغازه ها و دفاتر (حقوقي، شركت­ها، نمايندگي­هاي بيمه و ...)

60.000

3

فروشگاه‌های زنجیره­ای مانند رفاه اتکا و کلیه فروشگاه‌های مربوط به ادارات دولتی و شرکت‌ها و بانک‌ها

600.000

4

واحدهای تجاری که صرفاً به صورت انباری استفاده می‌شود

تا 100 متر مربع

50.000

بيش از 100 متر مربع

100.000

5

حجره­های میدان تره بار فروشان واقع در میدان بسیج

878.000

6

کلیه  ادارات، سازمان­ها، نهادها و شرکت­های دولتی، بانک­ها و صندوق­ها، مجتمع­ها و سالن­هاي ورزشی  (زيربنا بيش از 500 متر مربع)

1.152.000

7

کلیه  ادارات، سازمان­ها، نهادها و شرکت­های دولتی، بانک­ها و صندوق­ها، مجتمع­ها و سالن­هاي ورزشی (زیربنای کمتراز500 متر مربع)

878.000

8

کلیه فضاهای آموزشی از قبیل (مهد كودك، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اعم از انتفاعی، شاهد و غیر انتفاعی) آموزشگاه‌های کنکور و مؤسسات خصوصی هنرستان­ها، آموزشکده­ها و مراکز فرهنگی، هنری

266.000

9

کلیه جایگاه­های سوخت (پمپ بنزین، گاز و CNG)

504.000

10

نمایندگی­های خودرو

504.000

11

شعب مرکزی بیمه

317.000

12

سايت كارگاهي

43.000

13

كلينيك خصوصي

4.320.000

14

درمانگاه­ دولتي

2.160.000

15

آزمایشگاه­ها

1.728.000

16

رادیولوژی

17

پزشكان عمومي

480.000

18

پزشكان متخصص (به استثناي دندان پزشك و ارتوپد)

19

پزشكان دندان پزشك و ارتوپد

20

مراكز دانشگاهي اعم از دولتي و غير دولتي

3.000.000

 

 

 

بهاي خدمات جمع آوري، حمل و دفع زباله در سال 96

ردیف

شرح

ماهيانه (بريال)

21

پادگان‌ها، ستادهای نظامی- انتظامی، سپاه منطقه­ای و زندان

2.400.000

22

هتل های 4ستاره و به بالا

1.152.000

23

هتل 3 ستاره

24

هتل های 2 ستاره و به پایین

25

تالارهاي پذيرايي

1.440.000

26

رستوران، غذاخوري و غذاي آماده

720.000

27

مهمان پذیرها، مسافرخانه­ ها و سایر موارد مشابه

420.000

 

تبصره 1: مساجد ، حسينيه­ ها، تكايا از پرداخت بهاي خدمات پسماند معاف مي‌باشند؛ چنانچه در اماكن مذكور واحد تجاري استقرار داشته باشد متناسب با تعداد واحد، بهاي خدمات اجرايي پسماند اخذ خواهد گرديد.

تبصره 2: كليه مشاغلي كه مبادرت به توليد زباله­ هاي عفوني در محدوده و حريم شهر مي­نمايند، طبق قانون پسماند موظفند آن  را به زباله­ هاي غير عفوني و عادي  تبديل نموده تا جمع ­آوري آن براي شهرداري ميسر گردد در غير اين صورت شهرداري مسئوليتي در قبال جمع­ آوري اين زباله­ ها نخواهد داشت.

ماده 36
 

عوارض رفع آلودگي و پاكسازي ناشي از  زباله­ های شهری وفاضلاب درکلیه کاربری­ها

شهرداری زنجان جهت ارائه خدمات بهينه و مطلوب به شهروندان و فرهنگ­سازی عمومي، ساعات مشخصی را در شبانه روز جهت جمع ­آوری، حمل و دفع زباله ­های شهری اطلاع­ رسانی نموده است. در این راستا برخی از نهادها، ادارات، مدارس وکسبه که نقش به سزایی را در تولید زباله با حجم بالا دارند، بدون رعایت ساعات مشخصه اقدام به رهاسازی زباله­ ها و فاضلاب­ های خود درکنارگذرها می­نمایند، که باعث رشد و انتشار انواع بیماری­ها و آلودگی­ های شهری شده است. لذا جهت جلوگیری از چنین اقدامات ذیل شامل حال متخلفین خواهد شد.

1- عوارض رفع آلودگي و پاكسازي ناشي از رهاسازي  زباله­ های شهری درهرنوع کاربری (غیر ازمسکونی) خارج از وقت مقرر

بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم تکرار آن با مهلت 15 روزه.

بار دوم: صدور و ارسال اخطاریه کتبی و عوارض معادل 50 درصد تعرفه یکساله حمل و دفع زباله برابر قیمت حرفه مورد نظر با مهلت يكماهه.

بار سوم: صدور و ارسال اخطاریه کتبی و عوارض معادل کل تعرفه یکساله حمل و دفع زباله برابر قیمت حرفه مورد نظر با مهلت يكماهه.

تبصره: درصورت تحویل آخرین اخطاریه (اخطار سوم) و عدم رفع مشکل در مدت مقرر، شهرداری موظف است پرونده مربوطه را به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهردای­ها ارجاع نماید.

2- عوارض رفع آلودگي و پاكسازي ناشي از رهاسازی فاضلاب واحدهای تجاری اداری وصنعتی و... (غیر از مسکونی) در سطح معابر و شوارع

بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضلاب مربوطه با مهلت 15 روزه.

بار دوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یک ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و أخذ مبلغ2,000,000ریال با مهلت يكماهه.

بار سوم: در صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یک ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و اخذ مبلغ 3,000,000 ريال با مهلت يكماهه.

تبصره: درصورت تحویل آخرین اخطاریه (اخطار سوم) و عدم رفع مشکل در مدت مقرر، شهرداری موظف است پرونده مربوطه را به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهردای­ها ارجاع نماید.

3- عوارض رفع آلودگي و پاكسازي ناشي از رهاسازی فاضلاب واحدهای مسکونی در سطح معابر و شوارع

بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضلاب مربوطه با مهلت 15 روزه.

بار دوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده (یک ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و اخذ مبلغ 500,000 ریال با مهلت يكماهه.

بار سوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده (یک ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و أخذ مبلغ1,000,000 ريال با مهلت يكماهه.

تبصره 1: شناسایی و صدور اخطاریه توسط مأمورین اداره اجرائیات با هماهنگی مناطق مربوطه صورت پذیرفته و مبالغ طی فیش­های تعبیه شده ازطریق مناطق سه­گانه شهرداری درحوزه استحفاظی و به حساب مربوطه واریز می­گردد، وصول هرگونه وجه نقد دراین خصوص ممنوع بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

تبصره2: درصورت تحویل آخرین اخطاریه (اخطار سوم) و عدم رفع مشکل در مدت مقرر، شهرداری موظف است پرونده مربوطه را به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهردای­ها ارجاع نماید.

ماده 37
  

عوارض رفع سد معبر دست فروشان (به استثناي واحدهاي تجاري)

دست فروشاني که در معابرعمومی منجر به سد معبر مي­گردند، در صورت جمع­آوري اموال آنها توسط مأمورين سد معبر، شهرداري مبالغ زير را به عنوان عوارض رفع سد معبر از متخلف دريافت خواهد نمود.

عوارض رفع سد معبر دست فروشان درسال 96
شرح ارقام بريال
بار اول (صدور اخطاريه اول) 500.000
بار دوم (صدور اخطاريه دوم) 1.000.000
بار دوم (صدور اخطاريه سوم) 2.000.000

 

تبصره 1: در هر مرحله افرادی که کالاهایشان توسط مأمورین مبارزه با سد معبر جمع­ آوري گردیده، میبایست ظرف مدت 7 روز نسبت به پرداخت عوارض و هزينه باربري با حجم كم (قابل حمل با چرخ دستي و ماشين سواري) مبلغ 100.000 ريال و حجم متوسط (قابل حمل با وانت و نيسان) 300.000 ريال و بار بيش از آن 500.000 ريال اقدام، و جهت ترخیص کالاهای خود مراجعه نمايند. در صورت عدم اقدام در ظرف مهلت مدت مقرر، بعد از آن روزانه 100.000 ريال به عنوان هزینه انبارداری از متخلف دریافت خواهد شد.

تبصره 2: کالاهای جمع ­آوري شده طی صورت جلسه­ای باید به تایید مالک اجناس برسد، در صورت استنکاف مالک از امضای صورت جلسه، امضای مأمور نیروی انتظامی همراه با مأمور اجرائیات، کافی خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه کالاهای جمع ­آوري شده مالک فاسد شدنی باشد متخلف می­بایست ظرف مدت 24 ساعت با ارائه قبض واريزي عوارض و هزينه باربري جهت تحویل کالاهای خویش مراجعه و نسبت به ترخیص اقدام نماید، در غیر این صورت خسارت حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کالا خواهد بود و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت..

تبصره 4: در خصوص ساير كالاها (به جز كالاهاي مشمول تبصره 3) صاحب كالا ميبايست طي 7 روز پس از واريز مبالغ مربوط به عوارض رفع سد معبر و هزينه باربري جهت ترخيص كالا اقدام نمايد. در غیر این صورت علاوه بر هزينه­ هاي انبارداري، خسارت حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کالا خواهد بود. بعد از يكماه در صورت عدم مراجعه صاحبان كالا، شهرداري راساً نسبت به اموال تصميم گيري نموده و مالك هيچ ادعايي نمي­تواند داشته باشد.

تبصره 5: متخلفین ميبایست تعهد نامه­ای مبنی بر عدم تکرار در ایجاد سد معبر به شهرداری ارائه نمایند.

تبصره 6: حسن اجراي تشكيل پرونده براي افراد متخلف، دريافت فيش­هاي واريزي بابت عوارض و هزينه هاي مربوطه طبق موارد فوق­ الذكر و صدور اخطارهاي هر مرحله، بر عهده مسئولين اجرائيات مناطق مي­باشد.

ماده 38


عوارض رفع سد معبر واحدهاي صنفي

واحدهای صنفی که در معابر عمومی منجر به سد معبر مي­گردند، شهرداري تعرفه زير را به عنوان عوارض رفع سد معبر از متخلف دريافت خواهد نمود.

عوارض رفع سد معبر واحدهاي صنفي در سال  96

شرح

عوارض يك متر مربع

بار اول (صدور اخطاريه اول)

P2

بار دوم (صدور اخطاريه دوم)

P3

بار سوم (صدور اخطاريه سوم)

P5

× S  عوارض يك متر مربع = عوارض رفع سد معبر واحدهاي صنفي

P= قيمت منطقه اي دارايي

S = مساحت سد معبر ايجاد شده

 

 

تبصره 1: شهرداري موظف است در مرحله از مراجعه و مشاهده تخلف نسبت به صدور اخطاريه و قبض عوارض مربوطه اقدام و  در بار سوم ضمن صدور اخطاريه نسبت به جمع آوري اقلامي كه منجر به سد معبر شده اند مبادرت نمايد. افرادی که کالاهایشان توسط مأمورین مبارزه با سد معبر جمع ­آوري گردیده، میبایست ظرف مدت 7 روز نسبت به پرداخت عوارض مذكور و هزينه هاي باربري با حجم كم (قابل حمل با چرخ دستي و ماشين سواري) مبلغ 100.000 ريال و حجم متوسط (قابل حمل با وانت و نيسان) 300.000 ريال و بار بيش از آن 500.000 ريال اقدام و جهت ترخیص کالاهای خود مراجعه نمايند. در صورت عدم اقدام در ظرف مهلت مدت مقرر، بعد از آن روزانه مبلغ 100.000 ريال به عنوان هزینه انبارداری از متخلف دریافت خواهد شد.

تبصره 2: کالاهای جمع ­آوري شده طی صورت جلسه­ای باید به تایید مالک اجناس برسد، در صورت استنکاف مالک از امضای صورت جلسه، امضای مأمور نیروی انتظامی همراه با مأمور اجرائیات، کافی خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه کالاهای جمع­آوري شده مالک فاسد شدنی باشد متخلف می­بایست ظرف مدت 24 ساعت با ارائه قبض واريزي عوارض و هزينه هاي باربري، جهت تحویل کالاهای خویش مراجعه و نسبت به ترخیص اقدام نماید، در غیر این صورت خسارت حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کالا خواهد بود و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت..

تبصره 4: در خصوص ساير كالاها (به جز كالاهاي مشمول تبصره 3) صاحب كالا ميبايست طي 7 روز پس از واريز مبالغ مربوط به عوارض رفع سد معبر و هزينه هاي مربوط به باربزي، جهت ترخيص كالا اقدام نمايد. در غیر این صورت علاوه بر هزينه­ هاي انبارداري، خسارت حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کالا خواهد بود و بعد از يكماه در صورت عدم مراجعه صاحبان كالا، شهرداري راساً نسبت به اموال تصميم گيري نموده و مالك هيچ ادعايي نمي­تواند داشته باشد

تبصره 5: متخلفین ميبایست تعهد نامه­ای مبنی بر عدم تکرار در ایجاد سد معبر به شهرداری ارائه نمایند.

تبصره 6: حسن اجراي تشكيل پرونده براي افراد متخلف، دريافت فيش­هاي واريزي بابت عوارض و هزينه هاي مربوطه طبق موارد فوق­الذكر و صدور اخطارهاي هر مرحله، بر عهده مسئولين اجرائيات مناطق مي­باشد.

ماده 39
  

تعرفه عوارض وسائط نقلیه غير سواري در سال 96

ردیف

شرح

مبلغ عوارض (ارقام بريال)

1

انواع کامیون های 6 چرخ

500.000

2

انواع کامیون های 10 چرخ

700.000

3

انواع کامیون های 10 چرخ به بالا

900.000

4

انواع اتوبوس

700.000

5

انواع مینی بوس

400.000

6

انواع وانت تک کابین

300.000

7

انواع ماشین آلات سنگین راهسازی ساختمانی، حفاری، از قبیل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و ...

1.200.000

8

انواع موتور سیکلت دنده­ای

120.000

9

انواع موتور سیکلت گازی

50.000

 
تبصره: نظر به اینکه طبق بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد عوارض سالیانه به آنها تعلق می­گیرد و بایستی شهروندان نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند لذا؛ به استناد بند (و) ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچنین حمل و نقل مسافر برون شهری (صرفاً موضوع بند الف و ب ماده 43 قانون فوق) جریمه آن به میزان 2 درصد به ازای هر ماه تأخیر قابل وصول است

فصل چهارم

- عوارض عدم رعايت تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي

- عوارض بهاء خدمات از تأسیسات منصوبه مخابراتی

- عوارض فک پلمپ

- عوارض معاینه فنی

- عوارض جایگاه­های سوخت

- عوارض خوابگاه­های دانشجويي

- عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعاليت­ هاي فصلي و دائمي

 
ماده 40
  

عوارض عدم رعايت تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي

به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي، "در پروانه ­هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي­شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان­ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي­كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتيكه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به 2 برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دوسالي كه بگذرد عوارض مدت فوق به 2 برابر مأخذ سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود".

ماده 41
  

عوارض بهاء خدمات از تأسیسات منصوبه مخابراتی

الف: در صورت نصب هرگونه منصوبات مخابراتی (تلفن همراه) در معابر، فضای سبز و اماکنی که متعلق به شهرداری است و با تأیید حوزه شهرسازی موانع عبور و مرور و ترافیکی ایجاد ننموده و منافی با زیبایی و سیمای شهری نباشد؛ عقد قرارداد اجاره حداکثر به مدت سه سال با انجام ارزیابی اجاره بها به نحوی که هر سال نسبت به خدمات ماهانه یا سالانه توسط شهرداری قابل دریافت است، ضمنا عوارض نصب نیز به صورت مجزا محاسبه و وصول می­گردد.

ب: چنانچه منصوبات مخابراتی (تلفن همراه) از طریق عقد قرارداد مجری طرح با مالکین در املاک شخصی آنها نصب گردد 15درصد از رقم عقد اجاره از مخابرات یا متولی نصب منصوبات مخابراتی مشروط به اینکه از رقم کارشناسی کمتر نباشد، توسط شهرداری ماهانه دریافت می­گردد و کارشناسی این املاک براساس عرف روز و طبق نظر کارشناسان شهرداری انجام و در صورت بروز اختلاف با هزینه ذینفع طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام گردد. ضمناً قبل از نصب جهت بررسی وضعیت ایمنی و فنی أخذ تأییدیه توسط پیمانکار یا مجری و پس اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و آتش‌نشانی الزامی است.

ج: در صورت نصب دکل یا سایر تأسیسات مخابراتی در معابر عمومی و فضای سبز و سایر املاک عمومی که به موجب قانون در مالکیت شهرداری است برابر مقررات نسبت به رفع تصرف اقدام می­گردد.

د: در شرکت­هایی که قبل از مصوبه اقدام نموده­اند و بدون مجوز و پرداخت حق و حقوق شهرداری باشد، بایستی جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه نمایند در غیر این صورت برابر بند (ج)  با آنها برخورد می­گردد.

و) قراردادها و مبالغ فوق از طریق سازمان فضای سبز صورت می­پذیرد و بایستی به گسترش فضای سبز شهری هزینه گردد.

ماده 42

 

 

 

عوارض فک پلمپ

از ابتدای سال 1392 اماکنی که در اجرای تصمیمات کمیسیون­های مربوطه پلمپ می­گردند، عوارض جهت فک پلمپ (به صورت قانونی) برای بار اول پانصد هزارریال أخذ گردد و در صورت تکرار برای بار دوم دو ميليون و پانصد هزار ریال و برای بار سوم هفت میلیون و پانصد هزار ریال دریافت و به حساب شهرداری مربوطه واریز ­گردد.

ماده 43
  

عوارض معاینه فنی

به شهرداری اجازه داده می­شود ازکلیه خودروها اعم از سبک و سنگین معادل 10 درصد هر معاینه فنی وصول نماید

مراکز معاینه فنی موظفند مبالغ مذکور را به صورت مجزا به حساب اعلامی شهرداری (سازمان خدمات موتوری) واریز نمایند، این مبالغ بایستی به حساب سازمان خدمات موتوری واریز و جهت راه اندازی و یا تهیه خودروهای مورد نیاز خدمات عمومی شهری هزینه گردد.

 

ماده 44


 عوارض خوابگاه­های دانشجويي

به شهرداري اجازه داده مي­شود تا از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مكان و ملك خود را بدون تغيير كاربري جهت استفاده خوابگاه دانشجويي اجاره دهند، معادل 5 درصد مبلغ ماهيانه اجاره را به شهرداری پرداخت نماید .

تبصره 1: تشخيص محل خوابگاه دانشجويي با كارشناس شهرداري مي­باشد.

تبصره 2: مالك محل (ساختماني،‌ آپارتمان و پانسیون) عوارض شهرداري را در پايان هر سه ماه به شهرداري پرداخت نمايد.

تبصره 3: در صورتيكه مالك از ارائه قرارداد يا اجاره نامه خودداري نمايد عوارض آن معادل P7 به ازاي هر متر مربع در ماه محاسبه و وصول مي­گردد.

ماده 45
 

عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعاليت­هاي فصلي و دائمي درسال 96

شرح

براي يك متر مربع

عوارض بر فعاليت هاي فصلي واحدهاي توليدي، خدماتي و اقتصادي

 P02/0

عوارض بر فعاليت هاي دائمي واحدهاي توليدي، خدماتي و اقتصادي

P03/0

تبصره 1: عوارض بر فضاي شهري ماده 77 قانون شوراها، سالانه توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد گرديد.

تبصره 2:وصولي از محل عوارض بر فضاي شهري رديف كد 104003 درآمدي  تحت عنوان عوارض بر پروانه هاي كسب و پيشه و حق صدور پروانه منظور خواهد گرديد.

تبصره 3: مبالغ وصول شده مي­بايست در راستاي ايجاد زير ساخت­هاي توسعه، عمران شهري هزينه گردد.

تبصره 4: تا زمان مميزي جديد شهر، ملاك محاسبه عوارض طبق فرمول تعرفه عوارض مربوطه و اطلاعات اعياني ملك طبق پرونده هاي موجود در شهرداري مي­باشد.

تبصره 5: با توجه به اينكه مرجع رسيدگي به اعتراضات مربوط به عوارض ماده 77 (ق.ش) مي­باشد، لذا در صورت اعتراض به مبلغ عوارض بر فضاي شهري موضوع اعتراض به ماده 77 (ق.ش)  ارجاع و رسيدگي خواهد گرديد.

 

 

فصل پنجم

 • اداره ترافيك و حمل و نقل
 • اداره زيباسازي
 • خدمات واحد فنی عمرانی
 • فروش اسناد مناقصه و مزايده
ماده 46
  

اداره حمل و نقل وترافیک

تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 96

ردیف

عنوان عوارض یا بهای خدمات

(ارقام بريال)

1

اجاره بها پارکینگ

8.000 ريال در ساعت اول و

7.000 ريال به ازاي هر ساعت توقف

2

 بهای خدمات (اجاره بالابر) به ازای هرساعت

1.000.000

3

عوارض  پاركبان خودرو (پارك حاشيه اي معابر داراي مجوز)

7.000 ريال در ساعت اول و

 13.000 ريال به ازاي هرساعت توقف

4

عوارض  پاركبان موتور سيكلت

3.500

5

نرخ پاركينگ در املاك خصوصي

15.000 ريال در ساعت اول و

 5.000 ريال به ازاي هرساعت توقف

6

املاك عمومي (دانشگاه­ها، مراكز آموزشي، مذهبي و ...)

6.000 ريال در ساعت اول و

 4.000 ريال به ازاي هرساعت توقف

 

تبصره 1:  اجاره بهاي پاركينگ در سال 96 ورودیه هرماشین برای ساعت اول 8.000 ریال  و براي ساعت­هاي بعدي به ازاي هر ساعت 7.000 ريال.

تبصره 2: به منظور توزیع ظرفیت موجود توقفگاه­هاي حاشیه معابر و روان سازی و برقراری نظم در ترافیک و جلوگیری از توقف­های طولانی توسط تعدادی از دارندگان وسایل نقلیه و افزایش سرعت در عبور دهی و تخلیه به موقع معابر به استناد ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شـهرداری اجـازه داده شـود با همـاهنگی و همکاری با نیروی انتـظامی و انجام اهداف فوق توسـط مجـری طـرح (پیمانکار) در سال 1396 عوارض هر ساعت توقف در حاشيه معابر  7.000 ريال و به ازاي هرساعت توقف بعدي 13.000 ريال (رديف 3) و از موتور سیکلت برای هرساعت توقف  3.500 ریال  (رديف 4) دریافت نماید.

لازم به ذكر است كه طبق قانون مذكور توقف براي نيم ساعت اول رايگان بوده و حق توقف براي زمان بيش از نيم ساعت محاسبه خواهد شد، از (31 دقيقه تا دقيقه 60ام 3.500 ريال) بيش از يك ساعت به ازاي هر ساعت (بازه يك ساعت) توقف 13.000 ريال.

تبصره 3: طبق آيين­ نامه اجرايي قانون جديد تخلفات راهنمايي و رانندگي ساماندهي، نظارت و كنترل حمل و نقل درون شهري و آژانس­ها به عهده شهرداري گذاشته شده است، لذا صاحبان املاكي كه صلاحيت ايجاد پاركينگ اختصاصي را دارند موظفند پس از اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري، نسبت به رعايت اصول و مقررات شهرسازي اقدام نمايند. نرخ پاركينگ اين قبيل اماكن طبق رديف 5 ماده واحده مربوطه تعرفه اعلامي و مصوب شوراي اسلامي شهر مي­باشد.

تبصره 4: در مورد تبصره 3 مندرج در تعرفه پيشنهادي سال 1396 در خصوص ايجاد پاركينگ‌هاي خصوصي در سطح شهر، محل و كاربري زمين جهت احداث و راه‌اندازي پاركينگ خصوصي ميبايست پس از تاييد حوزه معاونت شهرسازي و معماري اقدام گردد.

تبصره 5: كليه معابر در محدوده شهر متعلق به شهرداري مي­باشد، لذا اماكني كه داراي پاركينگ مي­باشند موظفند براساس بندهاي فوق الذكر با اخذ تعرفه­ هاي تصويبي از مراجعين مبالغ وصول نموده و از تعرفه ­هاي فوق تبعيت نمايند

ماده 46
اداره حمل و نقل وترافیک

 

بهاي  خسارت وارده به اقلام و علائم ترافيكي سطح شهر در سال 96

رديف

نوع عمليات

واحد

تهيه ونصب واجراء در سال 96

ارقام (بريال)

1

تابلو ترافيكي ايست هشت ضلعي و دايره اي فريم دار به قطر 60 سانتي متر با پايه

عدد

1.680.000

2

تابلو ترافيكي دايره اي فريم دار به قطر 37 سانتي متر با پايه

عدد

1.450.000

3

تابلو ترافيكي مربع فريم دار 40سانتي متر با پايه

عدد

1.450.000

4

تابلو ترافيكي مثلثي فريم دار به قطر 60 سانتي متر با پايه

عدد

1.630.000

5

تابلو ترافيكي مستطيلي فريم دار به ابعاد 75*50 با پايه

عدد

2.000.000

6

تابلو ترافيكي مستطيلي فريم دار به ابعاد 50*33 با پايه

عدد

1.600.000

7

تابلو ترافيكي مستطيلي فريم دار به ابعاد 60*20- شبرون با پايه

عدد

1.000.000

8

تابلو  پرچمي اسامي كوچه به ابعاد 80*33 با پايه

عدد

2.100.000

9

تابلو  پرچمي اسامي كوچه به ابعاد 100*58 با پايه

عدد

3.260.000

10

تابلو  راهنماي مسير به ابعاد 70*200 با پايه

عدد

12.000.000

11

پايه دوبل براي تابلو راهنماي مسير

عدد

4.000.000

12

تابلو راهنماي مسير به ابعاد مختلف  از نوع ريلي 10 ساله بدون پايه

هر متر مربع

4.500.000

13

پايه هشت وجهي تابلو هاي راهنماي مسير بطول 5.8 متر

هر اصله

35.000.000

14

تابلو ترافيكي سولار به طول ضلع يا قطر 60 سانتي متر با پايه

عدد

7.000.000

15

پلاك شب نما براي گاردريل وحفاظ پل ها

عدد

90.000

16

بشكه ترافيكي

عدد

1.720.000

17

استوانه ايمني

عدد

520.000

18

سرعتگير پلاستيكي5 *33*90

عدد

780.000

19

جداكننده پلاستيكي 15*50

عدد

780.000

20

پايه چراغ راهنمايي5/5*6

عدد

15.000.000

21

پايه چراغ راهنمايي4 متري

عدد

3.360.000

22

پايه چراغ راهنمايي 3متري

عدد

3.360.000

23

فنداسيون براي پايه هاي 6 متري

عدد

5.500.000

24

فنداسيون براي پايه هاي 3 متري و 4 متري

عدد

2.700.000

25

چراغ راهنمايي سه خانه بدنه پلي كربنات واز نوع لامپي

دستگاه

2.800.000

26

چراغ راهنمايي دو خانه بدنه پلي كربنات واز نوع لامپي

دستگاه

2.100.000

27

چراغ راهنمايي يك خانه بدنه پلي كربنات و از نوع لامپي

دستگاه

1.200.000

28

چراغ راهنمايي سه خانه  سوارگوبدنه الومنيوم و از نوع LED

دستگاه

10.350.000

29

چراغ راهنمايي دو خانه  سوارگوبدنه  الومنيوم و از نوع LED

دستگاه

6.325.000

 
ماده 46
اداره حمل و نقل وترافیک

 

بهاي  خسارت وارده به اقلام و علائم ترافيكي سطح شهر در سال 96

رديف

نوع عمليات

واحد

تهيه ونصب واجراء در سال 96

ارقام (بريال)

30

چراغ راهنمايي سه خانه  سوارگوبدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

9.500.000

31

چراغ راهنمايي دو خانه  سوارگوبدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

5.600.000

32

چراغ راهنمايي تك خانه  سوارگوبدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

3.200.000

33

چراغ راهنمايي سه خانه بدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

7.500.000

34

چراغ راهنمايي دو خانه بدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

4.950.000

35

چراغ راهنمايي يك خانه بدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

2.600.000

36

چراغ راهنمايي سه خانه بدنه الومنيوم و از نوع سولار خورشيدي

دستگاه

20.000.000

37

چراغ راهنمايي دو خانه بدنه الومنيوم واز نوع سولار خورشيدي

دستگاه

15.500.000

38

چراغ راهنمايي تك خانه بدنه الومنيوم  واز نوع سولار خورشيدي

دستگاه

9.000.000

39

تابلو علايم راهنمايي سولار (سرعتگير -عابر پياده و..) به ابعاد 60 *60

دستگاه

5.500.000

40

معكوس شمار

دستگاه

14.000.000

41

دستگاه فرماندهي چهار فاز

دستگاه

25.000.000

42

كابل برق 2*1/5

هر متر طول

22.000

43

كابل برق 4*1/5

هر متر طول

30.000

44

كابل برق 2*2/5

هر متر طول

30.000

45

كابل برق 4*2/5

هر متر طول

40.000

 
ماده 46
اداره حمل و نقل وترافیک

 

بهاي  خسارت وارده به اقلام و علائم ترافيكي سطح شهر در سال 96

رديف

نوع عمليات

واحد

تهيه ونصب واجراء در سال 96

ارقام (بريال)

1

كنترلر هوشمند 16 كاناله

دستگاه

515.000.000

2

كيس 16سيگنال گروپ 16 كاناله

دستگاه

400.000.000

3

بردpif

دستگاه

62.100.000

4

برد cpu

دستگاه

41.400.000

5

برد دتكتور 16كاناله

دستگاه

46.000.000

6

برد پرسناليتي

دستگاه

21.275.000

7

برد  site idبه همراه كابل flat

دستگاه

4.370.000

8

برد ال سي بي

دستگاه

44.712.000

9

برد فلشر

دستگاه

9.200.000

10

حوضچه 40*40به همراه درب

عدد

7.200.000

11

حوضچه 50*70به همراه درب

عدد

8.970.000

12

فنداسيون پيش ساخته كنترلر هوشمند

عدد

9.200.000

13

فانوس سه خانه led

دستگاه

10.350.000

14

فانوس دو خانه led وعابر پياده

دستگاه

6.325.000

15

كابل كنترل زميني 4سيمه 1/5*4

هر متر طول

41.745

16

كابل كنترل زميني 4سيمه 1/5*16

هر متر طول

126.500

17

كابل مخابراتي 0/6

هر متر طول

14.375

18

كابل زميني تك سيمه 2/5*1

هر متر طول

16.330

19

كابل زميني دو سيمه 2/5*2

هر متر طول

34.500

20

تهيه ونصب پايه چراغ راهنمايي5/5*6

عدد

15.000.000

21

تهيه ونصب پايه چراغ راهنمايي4 متري

عدد

3.360.000

22

تهيه ونصب پايه چراغ راهنمايي 3متري

عدد

3.360.000

23

فنداسيون براي پايه هاي 6متري

عدد

5.500.000

24

فنداسيون براي پايه هاي 3متري

عدد

2.700.000

 

تبصره 1: چنانچه به كالاهاي ترافيكي (عادي و هوشمند) طي سوانحي كه از طريق وسايط نقليه و يا شهروندان خسارت وارد آمده و منجر به خرابي يا نقص در تجهيزات گردد، عوامل محترم نيروي انتظامي و يا پليس راهور پس از دريافت مدارك فرد متخلف، فرد يا اشخاص را به حوزه ترافيك شهرداري معرفي نمايند و پس از جبران خسارت وارده طبق تعرفه­هاي فوق الذكر؛ استرداد مدارك نيز با تاييديه حوزه ترافيك شهرداري پس از وصول (هزينه اموال خسارت ديده) قابل تحويل مي­باشد

ماده 47
اداره زیباسازی

 

تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396

ردیف

عنوان عوارض یا بهای خدمات

ارقام بريال

1

عوارض تابلو (بیلبورد)

57.500 ريال روزانه (به ازاي هر متر مربع)

2

عوارض تابلو (استند)

569.000 ريال روزانه(به ازاي هر متر مربع)

3

عوراض تابلو (داربست)

450.000 ريال روزانه(به ازاي هر متر مربع)

4

عوارض تابلو (سردرب)

115.000 ريال ماهانه (به ازاي هر متر مربع)

5

عوارض پلاکارد (عمودی)

32.500 ريال روزانه(به ازاي هر متر مربع)

6

عوراض پلاکارد (افقی)

32.500 ريال روزانه(به ازاي هر متر مربع)

7

عوراض تابلو (عمود بر دیوار)

117.500 ريال ماهيانه(به ازاي هر متر مربع)

8

عوارض تابلو (دیجیتالی)

250.000 ريال ماهيانه(به ازاي هر متر مربع)

9

عوارض تابلو (تجمیعی)

225،000  ريال ماهيانه (به ازاي هر عدد )

10

عوارض دیوار نویسی

60.000 ريال روزانه(به ازاي هر متر مربع)

11

عوارض عرشه پل­هاي سطح شهر

75،000 ريال روزانه (به ازاي هر متر مربع)

12

عوارض تابلو راهنما

9.200 ريال روزانه (به ازاي هر متر مربع)

13

عوارض تلویزیون های شهری متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی

1،000،000ریال ماهيانه(به ازاي هر متر مربع)

14

عوارض تلویزیون های شهری تحت نظارت ومالکیت شهرداری

1،000،000 ریال روزانه

15

عوارض تابلوهای روان

450،000 ریال ماهيانه

(به ازاي هر متر مربع) تک رنگ

750،000 ریال ماهيانه

(به ازاي هر متر مربع) بیش از یک رنگ

16

عوارض لمپوست (تاج ايستگاه­هاي اتوبوس) از طريق سازمان اتوبوسراني اقدام و دريافت خواهد شد.

1تا50 مورد  30،000 ريال

روزانه (به ازاي هر متر مربع)

51 تا 100 مورد 25،000

روزانه (به ازاي هر متر مربع)

101 مورد و بيشتر 20،000

روزانه (به ازاي هر متر مربع)

17

عوارض جمع آوري تابلو

425.000

18

عوارض جمع­آوري داربست

520.000 ريال براي هر قاب 5/3 * 5/2

19

عوارض تابلو (تمديد)

50 درصد تعرفه عوارض فعلي

20

عوارض نصب جوايز (خودرو)

5.000.000 ريال به ازاي هر ماه

21

عوارض نصب بالن

7.000.000 ريال به ازاي هر ماه

 
ماده 47
 

اداره زیباسازی

تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396

ردیف

عنوان عوارض یا بهای خدمات

ارقام بريال مصوب 96

22

اجاره بالابر به ازای هر ساعت

1،000،000

23

عوارض نصب تبليغات بدنه استگاه اتوبوس

30.000 ريال روزانه (به ازاي هر متر مربع)

24

عوارض نصب تابلو بر پشت بام

115.000ریال ماهيانه (به ازاي هر متر مربع)

 

 

تبصره 1: براساس رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كليه تابلوهايي كه معرف محل استقرار و فعاليت اماكن تجاري، اداري، مذهبي و ... مي­باشد و جنبه تبليغاتي نداشته باشند، ‌شهرداري هيچگونه عوارضي از اين بابت وصول نمي­كند. ليكن صاحبان اين قبيل اماكن موظفند در جهت رعايت مقررات مربوط به ساماندهي، تنظيم،‌ نصب و بهسازي تابلوهاي سطح شهر قبل از نصب هرگونه تابلو، از اداره زيباسازي مجوزهاي لازم را اخذ نمايند. در خصوص رديف­هاي 4، 8، 9 و 16 جدول فوق با رعايت همين تبصره اقدام گردد، در صورت اعتراض شهروندان در خصوص تبليغات و يا معرف محل كسب بودن تابلو، موضوع توسط شهرداري به كميسيون ماده 77 (ق.ش) ارجاع گردد.

تبصره 2: در خصوص تابلوهای (بیلبورد، استند، داربست، پلاکارد افقی و عمودی) جهت انعطاف پذیری و استقبال عمومی بیشتر به صورت روزانه و در خصوص تابلوهای (سردرب، عمود بر دیوار، دیجیتالی، پایه تجمیعی و دیوار نویسی) به صورت ماهانه در جدول فوق مورد محاسبه قرار گیرد.

تبصره 3: درخصوص سازه­های شهری ساخت المان، رنگ آمیزی و نورپردازی معابر و طرح­های گرافیکی سطح شهر و خرید و نصب ست­های ورزشی و وسایل بازی کودکان براساس صورت وضعیت ارسالی در سال 1396 طبق قیمت تمام شده باضافه 20 درصد مبلغ فوق از مناطق سه­گانه بابت جبران بخشی از هزینه های اداره دریافت می‌شود

تبصره 4: ساخت وسایل بازی و سایر ملزومات دیگر به اشخاص حقیقی و حقوقی با مدنظر قرار گرفتن قیمت روز (مواد اولیه) و هزینه دستمزد و مواد مصرفی باضافه 20 درصد بابت جبران قسمتی از هزینه­ های اداره مورد محاسبه قرار گیرد (این مبلغ نبایستی بیشتر از قیمت تمام شده از بازار آزاد باشد).

تبصره 5: مجوز نصب تابلو در سال­های قبل هیچگونه حقی برای مالکین در تغییر کاربری و مجاز بودن محل کسب مورد نظر ایجاد نمی­کند و بایستی جهت کسب مجوزهای لازم به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نمایند. ضمنا اداره زیباسازی بدون هماهنگی با شهرداری منطقه اجازه ارائه مجوز نصب تابلو ندارد.

تبصره 6: تابلوهایی که مربوط به اشخاص حقیقي و حقوقی بوده ودر محل­های عمومی نصب می­باشند، عوارض سالانه به میزان 500,000 ريال محاسبه و اخذ می­گردد.

تبصره 7: عوارض مربوط به عرشه پل­هاي سطح شهر با توجه به ابعاد تابلو به صورت روزانه مورد محاسبه قرار گرفته و رعايت نصب آن طبق موارد اعلامي و مجوز صادره از طريق اداره زيباسازي خواهد بود.

تبصره 8: كليه صاحبان تابلوهاي فرسوده و مغاير با زيبايي سيما و منظر شهري براساس اخطارهاي صادره از سوي اداره زيباسازي موظفند نسبت به جمع­ آوري و تعويض آن اقدام نمايند. در غير اين صورت اداره زيباسازي رأساً اقدام به جمع ­آوري آن خواهد نمود و هزينه­هاي جمع­آوري به اضافه 15درصد از صاحبان تابلو اخذ خواهد شد.

تبصره 9: در صورت عدم توافق اداره زيباسازي با ادامه نصب تابلو مالك موظف به جمع­آوري تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع­آوري، اداره زيباسازي رأساً نسبت به جمع­آوري اقدام نموده و هزينه جمع­آوري به اضافه 15 درصد اخذ نموده، در صورت موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو جديد ضمن وصول عوارض معوقه براساس تعرفه اين رديف (سال زمان تعلق) يا صدور از آن به بعد محاسبه و وصول خواهد شد

تبصره 10: ردیف­های 14و 15 با انعقاد قرارداد صورت می­پذیرد.

تبصره 11: ملاك عمل اداره زيباسازي در تعيين قيمت مطابق با شيوه‌نامه ساماندهي سيما و منظر شهري و ضوابط و مقررات قيد شده در آن است.

تبصره 12: در موقع تصادفات و اتفاقات كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي خسارتي به اموال شهرداري و اداره زيباسازي كه در شهر منصوب است وارد آيد، رسيدگي به مسأله خسارت و تعيين ميزان خسارت آن توسط كميته‌اي متشكل از معاون خدمات شهري، رئيس اداره زيباسازي و يك نفر نماينده مرتبط با موضوع خسارت از اداره زيباسازي محاسبه و تصميم‌گيري خواهد شد.

تبصره 13: در صورت جمع­آوري تابلوها و داربست­هاي غير مجاز و كليه موارد مرتبط با اداره زيباسازي در سطح شهر و انبار نمودن آنها؛ هزينه نگهداري روزانه 50.000 ريال خواهد بود و در صورتيكه قيمت انبار كردن به طور كلي بيش از مبلغ كل اجناس باشد، كليه داربست­ها به همراه متعلقات آن به نفع شهرداري مصادره خواهد شد.

تبصره 14: در خصوص ديوارنويسي رديف 10 عوارضي كه از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي­گردد ممنوع بوده و در صورت مشاهده و تخلف از سوي آنها، ضمن برخورد قانوني از سوي اداره زيباسازي، هزينه پاكسازي به اضافه 15% اخذ مي­گردد.

تبصره 15: در خصوص رديف 24 نصب تابلو بر پشت بام: چنانچه اشخاص حقيق و حقوقي بدون اخذ مجوز مبادرت به نصب تابلو بر پشت بام (به عنوان تابلو دوم) اقدام نمايند طبق تعرفه رديف مذكور محاسبه واخذ مي­گردد.

ماده 48


خدمات واحد فنی عمرانی

حفاری: بهای خدمات ترمیم معابر

ماده 1: مبنای اخذ بهای خدمات معابر از دستگاه­ها و شرکت­های خدمات­رسان برابر آخرین فهرست­ بهای مورد عمل معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می­باشد و به استناد ماده 103 قانون شهرداری­ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات بعدی، کلیه شرکت­های حفار مکلفند قبل از هر گونه حفاری از شهرداری مجوز کتبی اخذ نمایند.

ماده 103 قانون شهرداری: کلیه وزارتخانه­ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، برق، آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه­های عمومی و فرعی و رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده موظف است هرگونه خرابی و زیانی را که بر اثر اقدام مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورده والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

تبصره 1 : تمامی حفاری­ها ( نوارهای حفاری، اتفاقات و حفاری مردمی) بعد از اخذ مجوز حفاری امکان­پذیر خواهد بود.

تبصره 2 : بهای خدمات آسفالت توسط شرکت­های حفار با رعایت مفاد دستورالعمل حفاری (نحوه حفاری در سطح شهرداری­ های کشور، حوزه معاونت محلی و عمران شهری اداره کل امور شوراهای شهر و شهرداری ها) طبق فهرست بهای پایه ترمیم و بازسازی نوار حفاری آخرين سال ابلاغي  با اعمال ضریب منطقه­ای  برابر مقررات قابل وصول خواهد بود  و چنانچه در هر سال فهرست بها منتشر نشود، بهای ردیف­های آخرین فهرست بهای ابلاغی با اعمال شاخص گروهی فصل هشتم (عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری) فهرست بهای واحد پایه شبکه توزیع آب مورد تعدیل قرار می­گیرد (طبق بند 8 فهرست بهای ترمیم).

تبصره 3: چنانچه دستگاه­های حفار در اجرای ماده 103 قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری براساس آئین­نامه هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس فهرست بهاي پايه ترميم و بازسازي نوار حفاري وصول و بعد مجوز حفاری صادر خواهد نمود.

تبصره 4: ترمیم نوارهای حفاری طبق مقررات آئین نامه 234 و دتایلهای فنی آئین­نامه ترمیم نوارهای حفاری شهرداری انجام می­شود.

تبصره 5: بهاي هرگونه حفاري (اعم از اتفاقات و نورهاي حفاري) طبق فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري سال 1395 ابلاغي تحت شماره 672047/ 95 مورخ 1395/05/24سازمان برنامه و بودجه كشور و جرايم مربوطه مطابق جدول هزينه­هاي محاسبه و اخذ خواهد گرديد

تبصره 6: سقف حساب­هاي في مابين با ارگانهاي حفار 10.000.000.000 ريال و مابقي خدمات در صورت واريز نقدي امكان پذير خواهد بود.

تبصره 7: تبصره 5 برای حفاری­های انشعاب شهروندان با توجه به عرض معبر، معابر اصلی 2 و معابر فرعي 1.5 برابر بهای ترمیم سطح مقطع حفاري دریافت می­گردد.

تبصره 8: در صورتیكه شرکت­­های خدمات­ رسان و شهروندان خسارتهای مازاد دیگری علاوه بر موارد ذکر شده در فهرست بهای ترمیم نوار حفاری داشته باشند موظف به ترمیم خواهند بود. و در صورت ترمیم توسط شهرداری هزینه آنها طبق فهرست بهای ابنیه همان سال بعلاوه 10% محاسبه و اخذ خواهد گردید. 

تبصره 9: شهرداري زنجان نيز مكلف است قبل از انجام روكش، مراتب را به صورت كتبي به شركت­هاي حفار اعلام نمايد تا هرگونه اصلاح شبكه، انجام تعميرات، تعويض، بازسازي و يا امور مرتبط به وظايف ايشان قبل از روكش به انجام رسد. در صورت عدم مكاتبه شهرداري، مسئوليتي متوجه شركت حفار نخواهد بود.

تبصره 10: حفاري در آسفالت با عمر كمتر از 4 سال ممنوع است و در صورت بروز اتفاق، حفاري صورت گرفته غيرمجاز تلقي خواهد شد و هزينه حفاري برابر ماده 10 فصل پنجم آئين نامه حفاري اخذ خواهد شد.

تبصره 11: در صورت عدم تحويل به موقع مسير حفاري پس از اتمام عمليات (زمان مندرج در مجوز)، به ازاي هر ماه تأخير در تحويل، طبق جرايم مندرج در جدول خدمات مازاد محاسبه و منظور خواهد گرديد

ماده 2: صدور مجوز حفاري (بجز حفاری اتفاقات) در تاریخ­های ذیل ممنوع خواهد بود (به استثناء موارد ضروری طبق نظر مساعد مقامات مسئول).

الف: ایام بازگشایی مدارس:از 15ام شهريور تا 15ام مهر.

ب: ماههای سرد سال : از تاريخ 15 ام آبان تا 15 ام فروردين (ماه­هاي زير 10+ به مدت 10 روز متوالي).

ج: ایام محرم : یکم تا سیزدهم محرم.

ماده 3: رعايت تمامي مقررات عمومي و فني مخصوصا استفاده از کاتر و تراكم بستر حفاري براي  كليه حفاري­هاي (نوارهاي حفاري و اتفاقات با اخذ مجوز) لازم­الاجرا مي­باشد .

ماده 4: برای شرکت­های خدمات رسان بهای خدمات حفاری، در صورت پرداخت نقدی طبق جداول اعلامی در ابتدای سال و در صورت درج در حساب­های فی­مابین ( با توجه به ارسال شاخص گروهی دوره انجام حفاری در آذر ماه همان سال) به روز محاسبه و در حسابهای فی­مابین لحاظ خواهد گردید.

ماده 5: در صورت عدم رعایت مقررات عمومی دستورالعمل نحوه حفاری در سطح شهرداری­های کشور، حوزه معاونت محلی و عمران شهری اداره کل امور شوراهای شهر و شهرداریها و آئین­نامه ترمیم نوارهای حفاری و مفاد مجوز حفاری توسط شرکت­های خدمات­رسان و اشخاص حقیقی بهای­ خدمات مازاد بر شرایط عادی مطابق جدول ذیل اخذ خواهد گردید.

 

مرحله قبل از حفاری

موارد

رديف

شرح مراحل مختلف حفاري

خدمات مازاد بر عدم رعایت مقررات بهاي

موارد ایمنی

1

عدم استفاده از تابلوهای راهنمایی و رانندگی , چراغ چشمک زن و عدم رعایت شرایط خاص تعیین شده در مجوز حفاری

تعطیلی کار و دو برابر هزينه حفاري

2

عدم نصب تابلوی مشخصات پروژه و مجریان مربوطه در ابتدا و انتهای پروژه

50% هزينه حفاري

3

عدم استفاده از نوار زرد و داربست فلزی

تعطیلی کار و دو برابر هزينه حفاري

موارد فني

4

عدم استفاده از ماشین آلات ذکر شده در مجوز حفاری

دو برابر هزينه حفاري

5

عدم استفاده از کاتر

اخذ یک متر عرض بیش از عرض حفاری

6

عدم استفاده از پلیت بر روی ترانشه (اگر مورد جزو شرایط مجوز باشد)

دو برابر هزينه  حفاري

مرحله شروع حفاری

موارد فني

7

عدم رعایت عرض حفاری مندرج در مجوز

دو برابر هزینه عرض مازاد

8

عدم رعایت طول حفاری مندرج در مجوز

دو برابر طول حفاری مازاد

9

عدم مطابقت مسیرهای حفاری شده با مسیرهای درخواستی

دو برابر هزینه حفاری دارای مجوز

موارد خاص

10

حفاری بدون اخذ مجوز

پنج برابر هزینه دارای مجوز حفاری

11

حفاری در محلهایی که شهرداری در مجوز ممنوع نموده

سه برابر هزینه دارای مجوز حفاری

مرحله بعد از حفاری

موارد فني

12

عدم رعايت اصول فني (آئین نامه 234و مفاد مجوز حفاری) در پر كردن ترانشه

سه برابر هزينه كندن مجدد و پر كردن اصولي

13

عدم استفاده از مصالح مرغوب در پر كردن

دو برابر هزينه مصالح مورد نياز

14

آسيب به فضاي سبز و رفيوژ خيابانها

سه برابر هزينه ترميم ميزان آسيب ديده با توجه به نوع آن

موارد پاكسازي

15

عدم پاكسازي و شستشوي كامل مسيرهاي حفاري و معابر حاشيه

سه برابر هزينه پاكسازي

16

باقي ماندن نخاله و خاك حاصل از حفاري در محل

سه برابر هزينه نخاله برداري و حمل خاكها و پاكسازي

موارد تحويل

17

عدم تحويل بموقع مسير حفاري پس از اتمام عمليات (زمان مندرج در مجوز)

دو برابر هزينه كل عمليات ترميم و پاكسازي

18

عدم ترميم محل­هاي حفاري كه بعهده شركت خدمات­رسان گذاشته شده است

پنج برابر هزينه عمليات ترميم  و مصالح مورد نياز

 

 

ماده 49

 

ردیف

شرح

مبلغ (ارقام بريال)

1

فروش اسناد استعلام بهاء يك طغري پاكت چاپي تا 15 برگ (A4)

100000 

2

فروش اسناد استعلام بهاء شامل يك طغري پاكت چاپي تا 30 برگ (A4)

 150000

فروش اسناد استعلام بهاء يك طغري پاكت چاپي تا 50 برگ (A4)

200000 

فروش اسناد استعلام بهاء چهار طغري پاكت چاپي تا 40 برگ (A4)

300000 

 5

فروش اسناد استعلام بهاء چهار طغري پاكت چاپي تا 60 برگ (A4)

400000 

 6

فروش اسناد استعلام بهاء چهار طغري پاكت چاپيتا 100 برگ (A4)

500000 

فروش اسناد استعلام بهاء چهار طغري پاكت چاپي تا 200 برگ (A4)

700000 

فروش اسناد استعلام بهاء بيش از چهار طغري پاكت چاپيو بيش از 200 برگ (A4) تا هر مقدار

1000000 

 
 

فروش اسناد مناقصه و مزايده در سال 96

 

 

تبصره 1 مبالغ اسناد فروش ميباست به حساب اعلامي شهرداري واريز گردد و دريافت هرگونه مبلغ به صورت نقدي ممنوع مي­باشد.

تبصره 2: شهرداري موظف است هنگام اعلام هرگونه مناقصه و مزايده مبلغ مربوط به فروش اسناد را (موارد مندرج در جدول فوق) در آگهي ­هاي خود درج نمايد.

فصل ششم

- مقررات مربوط به اشغال معابر توسط ساختمان های در حال ساخت یا تعمیر

- مقررات اجرایی نصب پایه­های روشنایی در معابر پیاده

- مقررات مربوط به آذین بندی و چراغانی به مناسبت اعیاد

- مقررات مربوط به استفاده واحد­های تجاری از سایبان در پیاده­ رو

- مقررات مربوط به نصب پلاکارد در سطح معابر و میادین سطح شهر

- مقررات مربوط به رنگ آمیزی، ساماندهی و زیباسازی بدنه خیابان­ها

- مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب و بهسازی تابلوهای سطح شهر ،

 - تابلوهای پزشکان و مجتمع هاي مسكوني

 

ماده 50
مقررات مربوط به اشغال معابر توسط ساختمان های در حال ساخت یا تعمیر با رعايت مقررات و ضوابط ايمني افراد پياده و سواره

 

 1. ایجاد حصار ایمنی برای کارگاه­های ساختمانی الزامی است (در خیابان­ها و معابر اصلی ترجیحاً تخته کوبی ).
 2. محدوده حصار ایمنی در معابر بدون پیاده­رو و فضای سبز، با توجه به شرایط محل و پیش بینی ­های لازم به نحوی که در مدت برپایی مشکل خاصی جهت عبور و مرور پیاده و سواره نداشته باشد.
 3. حداکثر عمق اشغال پیاده­رو خیابان ها برابر  عرض پیاده ­رو مشروط به اینکه باقیمانده پیاده­رو در خیابان­های اصلی کمتر از 2/1 متر و فرعی 8/0 متر نباشد.
 4. محدوده اشغال شده به هیچ وجه مشکلی برای رفوژهای فضای سبز به وجود نیاورد.
 5. با توجه به بند های 2 و 3 اشغال بیش از حد مجاز معابر توسط سقف ایمنی با هماهنگی لازم با شهرداری امکان پذیر می باشد.

6- در کارگاه­هایی که محدوده حصار یا سقف ایمنی اجباراً نیاز به اشغال کل پیاده رو یا قسمتی از سواره رو باشد می­بایستی طرح اصلاح موقت و ایمنی ترافیکی به تایید سازمان  حمل و نقل و ترافیک شهرداری و راهنمایی رانندگی برسد.

 1. ایجاد سقف ایمنی جهت جلوگیری از ریزش و سقوط اجسام و مصالح به سطح معبر برای ساختمان­های مرتفع و محل­هایی که محدودیت حصار در عمق مناسب دارند از سوی مالکین الزامی است.

9- مالکین موظفند در هنگام أخذ پروانه ساختمان و یا تعمیرات، محدوده حصار یا سقف ایمنی را با هماهنگی مهندس ناظر یا ناظر ساختمان بر روی نقشه موقعیت ارائه و مجوز لازم را از شهرداری منطقه أخذ نمایند.

 1. حداکثر مدت استفاده از حصار و سقف ایمنی در معابر برابر مدت اعتبار پروانه ساختمان و یا مدتی که برای تعمیرات ساختمان معین شده خواهد بود.

10-اشغال پیاده­ رو خیابان ها و کوچه ها با توجه به موارد فوق الذکر تا حداکثر عمق  متر با أخذ مجوز لازم و رعایت مفاد بند 3 و بدون پرداخت هزینه اشغال و مازاد آن هر مترمربع 5 برابر قیمت منطقه­ بندی در مدت یکسال برآورد و أخذ گردد.

تبصره : حداقل قیمت منطقه­ بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بندی زیر 12,000 ریال می باشد برابر دوازده هزار ریال محاسبه و در محاسبات منظور خواهد گردید 

ماده 51
  

مقررات اجرایی نصب پایه­های روشنایی در معابر پیاده

1- منبع روشنایی فاقد پایه ستونی و به صورت دیوار کوب انتخاب و روی جرز، ستون و یا سایر سطوح جدار پیاده رو نصب گردد.

تبصره :در صورت کسب مجوز لازم از سازمان فضای سبز و پارک­ها مبنی بر عدم مزاحمت برای درختان و فضای سبز موجود­، نصب منابع روشنایی در محدوده فضای سبز پیاده رو ها بلامانع می­باشد.

2- میزان ارتفاع منبع و روشنایی 5/2 متر و پایین­ترین قسمت بازوی روشنایی 2/2 متر از سطح پیاده رو در نظر گرفته شود.

3—نوع، شکل، اندازه و میزان روشنایی بنا بر انتخاب متقاضی است، به نحوی که با تشخیص شهرداری مزاحمتی برای همسایه­ های مجاور نداشته باشد.

4- چنانچه قبلاً در نقاطی نسبت به نصب روشنایی در سطح پیاده رو بدون مجوز اقدام گردیده و مشخصات آنها مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر باشد مناطق با همکاری واحد تجاری مربوطه نسبت به حذف و جایگزین نمودن آنها به مرور زمان اقدام نمایند.

5- منابع روشنایی که از لامپ­های خیره کننده (بدون محافظ و کلاهک لازم) استفاده می­کنند و موجب آزار چشم عابرین و رانندگان می شود حذف شوند.

6- رعایت کلیه ضوابط ایمنی توسط متقاضی در حین نصب و پس از آن امری الزامی خواهد بود.

ماده 52
  

مقررات مربوط به آذین بندی و چراغانی به مناسبت اعیاد

 1. ارتفاع چراغانی یا طاق از کف خیابان (سطح آسفالت) سواره­رو تا پایین­ترین قسمت طاقی کمتر نبوده و از کف پیاده رو 5/2 متر کمتر نباشد.

2- هیچ پایه­ای به صورت سد معبر (یا مانع کمتر از ارتفاع 5/4 متر در سواره­رو و 5/2 متر در پیاده­رو) که مزاحمت جدی برای عابرین (سواره یا پیاده) داشته باشد داخل معبر پیاده یا سواره واقع نشود.

3- زمان استفاده معین باشد.

 1. در زمان نصب و جمع آوری طاق نصرت (داخل سواره ­روها) با هماهنگی راهنمایی و رانندگی و استفاده از علایم ایمنی لازم اقدام گردد.
 2. کارهای زیبا و جالب توجه توسط شهرداری منطقه شناسایی و مورد تشویق قرار خواهد گرفت.
 3. مسئولیت و رعایت کلیه موارد ایمنی مشخصاً به عهده متقاضی باشد.
ماده 53
  

مقررات مربوط به استفاده واحد­های تجاری از سایبان در پیاده­رو

1-هیچ نوع سایبانی نسبت به سایر انواع مرسوم برتری ندارد و صرفاً اجرای صحیح هر  نوع از آنها و یکنواختی و تشابه و در امتداد هم بودن مطلوب می­باشد.

(در خصوص سایبان مغازه­های واقع در بافت قدیم (ناحیه تاریخی) با تشخیص شهرداری باید به صورت مناسب صورت گیرد).

2- قبل از نصب سایبان هماهنگی و توافق مالکین مجاور أخذ گردد.

(در مورد ساختمان­های بزرگ هماهنگی با هیئت مدیره بنای مذکور جهت یکنواختی با سایر واحدها)

3- مسئولیت و مراعات کلیه اصول ایمنی و استحکام سایبان در مقابل وزش باد و برف و باران به عهده استفاده کننده می­باشد.

4- انجام تبلیغات متصل به سایبان یا روی سایبان نیاز به أخذ مجوز از ادارات مربوطه در شهرداری دارد (صرفاً نام واحد مربوطه در سایز کوچک جهت مراجعین بلامانع است).

5- پیش­زدگی اجزاء سایبان زیر ارتفاع 2 متری از کف پیاده­ رو ممنوع است.

6- پیش اجزاء ثابت سایبان از ارتفاع 5/2 متری به بالا برابر حداکثر مجاز بالکن در همان پیاده ­رو.

7- پیش­زدگی اجزاء سایبان از ارتفاع 2 متری تا 5/2 متری حداکثر 20 سانتی متر.

8- هیچ یک از اجزاء سخت و متحرک سایبان (چوب ،فلز و ... ) در ارتفاع کمتر از 2 متر از کف پیاده­رو واقع نشود.

9- واحدهای تجاری واقع در یک ساختمان که ارتفاع کف و سقف مشابه دارند، تشویق شوند در فرصت مناسب از سایبان­های متحدالشکل و یکنواخت استفاده نمایند.

10- کلیه سایبان­های خارج از استاندارد فوق الذکر در فرصت مناسب و با هماهنگی لازم اصلاح یا جمع آوری گردد.

11- کلیه سایبان­های فرسوده در فرصت مناسب مرمت یا تعویض گردند.

12- در ساختمان­های بزرگ که طرح نمای ویژه دارند، نمونه مناسب با هماهنگی مالکین و شهرداری انتخاب و با سیاست تشویقی نسبت به همانند سازی اقدام گردد.

ماده 54

مقررات مربوط به نصب پلاکارد در سطح معابر و میادین سطح شهر

1- پلاکاردها باید فقط به صورت عمودی نصب گردد.

تبصره :در موارد استثنایی شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و جوانب می­تواند به طور موقت اتخاذ تصمیم نماید.

2- ابعاد پلاکاردها با نظر شهرداری خواهد بود.

3- محل و تعداد پلاکارد هنگام صدور مجوز توسط شهرداری مشخص شود.

4- تعداد پلاکارد مجاز جهت نصب در هر میدان و در تقاطع خیابان­ها و طول خیابان­ها و معابر و همچنین فاصله نصب پلاکارد بعدی هنگام صدور مجوز توسط شهرداری معین خواهد شد.

5- تاریخ نصب و جمع آوری پلاکارد هنگام صدور مجوز توسط شهرداری باید مشخص گردد.

6- پس از اتمام زمان تعیین شده متقاضی بایستی نسبت به جمع آوری پلاکاردها اقدام نماید؛ بدیهی است در غیر این صورت شهرداری مجاز به جمع آوری آنها و دریافت هزینه متعلقه به اضافه 15درصد از درخواست کننده می­باشد.

7- متقاضی بایستی قبل از نصب پلاکارد از هر نظر موافقت کلیه ارگان­های ذیربط را در ارتباط با برگزاری کار مورد نظر خود کسب نموده باشد؛ بدیهی است مسئولیت مفاد مندرج در پلاکاردها به عهده متقاضی خواهد بود.

8- در صورت عدم رعایت موارد فوق مأمورین شهرداری نسبت به جمع آوری پلاکاردها اقدام و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

9- بهای امتیاز بهره برداری از محل نصب براساس متراژ پلاکارد ضربدر 10 درصد قیمت منطقه بندی محل نصب به ازای هر روز تعیین می گردد.

تبصره :حداقل قیمت منطقه بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بندی زیر 12,000ریال می باشد برابر دوازده هزار ریال محاسبه و در محاسبات منظور خواهد گردید.

ماده 55
  

مقررات مربوط به رنگ آمیزی، ساماندهی و زیباسازی بدنه خیابان­ها

1-  مشخص کردن رنگ جهت بدنه خیابان­ها منحصر به سطوحی می باشد که اساساً جهت رنگ آمیزی تهیه شده اند مانند: کرکره آهنی مغازه ها، درب و پنجره­های آهنی، درب و پنجره­های چوبی که جنس و مشخصات ساخت آنها متناسب با رنگ آمیزی منظور شده است (این اقدام در مورد کلیه سطوح قابل رویت و در همه طبقات به وسیله مالک یا مالکین مربوطه و با نظر شهرداری می­باید انجام پذیرد).

2-  نماسازی خیابان­ها و معابر اصلی با توجه به بافت و موقعیت هر محل و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته با هماهنگی و جلب همکاری مجامع امور صنفی و سایر مراجع ذیربط و به طور زیبا و هماهنگ با محیط توسط مالک یا مالکین و با نظارت شهرداری صورت گیرد.

ماده 56
  

مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم ونصب تابلوهای پزشکان              

1- سایز تابلو معادل ابعاد رایج تابلو پزشکان حداکثر (70×50 سانتی متر)

2-  جنس تابلو - تابلو دو طرفه پلاستیک با قاب فلزی و منبع نور فلورسنت متحدالرنگ که در داخل تابلو قرار می­گیرد.

3-  مجموعه تابلوها در ساختمان­های پزشکی (هر ساختمان که شامل 2 یا چند مطب باشد) حتماً به صورت پیوسته و در داخل یک قاب نردبانی که به تعداد مطب­ها یا بیشتر از آن تهیه شده، با رعایت اصول فنی و ایمنی نصب گردد.

4-  نحوه استقرار قاب اصلی (نردبانی) صرفاً برای مشاغل پزشکی، عمود بر ساختمان خواهد بود.

5-  حداقل ارتفاع از سطح پیاده تا زیر قاب تابلو 5/2 متر خواهد بود.

6-  حتی الامکان حداقل فاصله عرضی تابلو از حد مالکیت هر ساختمان برابر عرض بالکن مجاز در آن خیابان به علاوه 70 سانتی متر خواهد بود. میزان پیش زدگی تابلو به هیچ وجه نباید بیش از حداکثر مجاز بالکن در هر خیابان به علاوه 70 سانتی متر باشد، بدیهی است کلیه موارد ایمنی و ایستایی با توجه به موقعیت هر پیاده­رو می­باید مد نظر قرار گیرد.

7-  کلیه تابلوهای پزشکی که خارج از سایز استاندارد معمول حداکثر (70×50 سانتیمتر ) می­باشد، بایستی جمع­ آوری گردند.

8- کلیه تابلوهای پزشکی که در ساخت آن مصالحی به جزء ورق پلاستیک و قاب فلزی یا منبع نور از داخل استفاده گردیده است می باید جمع آوری گردند.

 1. تابلو­هایی که ارتفاع آنها از سطح پیاده­رو کمتر از 5/2 متر بوده در ارتفاع مناسب مجددا نصب گردند.

10-  تابلو­های منفرد منصوبه بر روی نمای مجتمع­های پزشکی (ساختمان های شامل 2یا چند مطب) می­بایستی جمع آوری و در قاب اصلی (نردبانی ) ساختمان با رعایت اصول فنی ایمنی نصب شوند.

11- کلیه تابلوهای پزشکی بلااستفاده باید جمع آوری گردد.

12- تابلوهای اضافی مطب­هایی که مشرف به معابر اصلی بوده و دارای 2 یا چند تابلو مربوط به یک پزشک می­باشد، حذف خواهند شد.

ماده 57
  

مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب و بهسازی تابلوهای سطح شهر

1- حذف کلیه پلاکاردها و تراکت­هایی که به عنوان تابلو ثابت استفاده می­شود.

2- جمع آوری کلیه تابلو­های که خارج از ضابطه در سایزها و اشکال مختلف در ساعاتی از شبانه روز مورد استفاده قرار می­گیرد.

3- امحاء کلیه دیوار نوشته ­ها که به عنوان تابلو یا تبلیغ استفاده می­شود.

 1. جایگزینی یا حذف تابلو واحدهایی که تغییر شغل داده­اند و یا مدت­ها از تعطیل آنها می­گذرد.

5-  حذف، جایگزینی، تعمیر، نظافت، تابلوهای فرسوده، ناهمگون، صدمه دیده و کثیف.

6- مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می­باشد.

 1. در کلیه موارد فوق الذکر اخطاریه کتبی با قید فرصت مناسب جهت اقدام لازم توسط شهرداری به مالک یا نماینده آن ابلاغ گردد.
 2. پیش­زدگی کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع 2 تا 5/2 متری از کف معبر حداکثر 15 سانتی متر.
 3. حداقل ارتفاع کتیبه یا قاب تابلو از کف معبر، در صورتی که بیش از 15 سانتی متر پیشزدگی داشته باشد برابر 5/2 متر می­باشد.

10- حداکثر پیش­زدگی کتیبه یا قاب تابلو بالای ارتفاع 5/2 متری برابر 15 سانتی متر بیشتر از حد مجاز بالکن در همان محل.

11- حداکثر ارتفاع کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدهای تجاری همکف تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پناه طبقه اول با هماهنگی مالکیت قانونی و حداکثر به ارتفاع 2/1 متر (تابلوهای با ارتفاع بیش از 2/1 متر در صورت مراعات سایر ضوابط نیاز به أخذ مجوز کوتاه مدت از شهرداری دارند).

12- حداکثر طول کتیبه یا قاب تابلو هر واحد تجاری، خدماتی در همکف، برابر طول مالکیت آن واحد نسبت به معبر یا معابر.

13- شیشه نویسی، نوشتن روی سایبان، استفاده از نئون متصل به شیشه در سایز متناسب در جهت شناسایی مغازه و در حد راهنمایی عابران پیاده بلامانع است.

14-   تابلو شناسایی واحدهای تجاری عبارت است از:

نام، نوع فعالیت و خدمات، نوع محصول یا موادی که به طور دائم عرضه می­گردد، شماره تلفن، فاکسو آرم.

15-   استفاده از انواع تابلوهای قدیم و مرسوم، جدید و بدیع با مراعات سایر ضوابط و در صورتی که باعث آزار واحدهای همجوار و عابرین پیاده­رو و سواره نباشد، بلامانع است.

16-   تابلو مجموعه­ های بزرگ تجاری در قسمت فوقانی ورودی­های مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی هر قسمت از بدنه نما بدون زمینه (نمای ساختمان زمینه آرم و حروف باشد) و متناسب با حجم ساختمان انجام گردد.

17-  مشخصات تابلو رفتارهای تجاری مستقر در داخل مجموعه برابر طرح داخلی مجموعه انجام گیرد.

 1.  مغازه­های مستقر در داخل مجموعه­های تجاری مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان نمی­باشند .

19-  تابلو واحد­های تجاری و خدماتی (به غیر از مغازه ها) که در طبقات مجموعه­ها واقع شده ­اند (دفاتر کار، مؤسسات و شرکت­ها ) به صورت مجموعه نردبانی متصل، افقی یا عمودی با حداکثر پیش­زدگی 15 سانتی متر بیشتر از جد مجاز بالکن، همگی از یک نوع، همگی در یک اندازه، حداکثر اندازه 70*50 سانتی متر، اشغال طبقات نردبان براساس موقعیت هر واحد در واحد مجموعه و در طبقات ساختمان انجام گیرد (در واحدهایی که در ساختمان­های خدمات پزشکی واقع شده­اند ، برابر مقررات تابلو خدمات پزشکی و با رنگ متفاوت عمل گردد).

20-  استفاده از تابلو در خیابان­ها، محوطه­ ها و مجموعه­ هایی که در طرح مصوب بدنه سازی یا نماسازی مشخصات کتیبه قاب و تابلو پیش­بینی شده است صرفاً برابر طرح مربوطه خواهد بود .

21-  ابلاغ ضوابط نصب تابلو در مورد ساختمان های جدید باید هنگام صدور پروانه مشخص گردد و ابلاغ ضوابط برای سایر ساختمان های تجاری و خدماتی یا قبل از نماسازی ، یا قبل از پایان ساختمان توسط شهرداری منطقه به مالکان جهت پیش بینی های لازم ضروری است. مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می­باشد.

 1.  استفاده از تابلو در محوطه­ها و اماکن تاریخی صرفاً برابر طرح پیش بینی شده عند اللزوم با کسب نظر سازمان میراث فرهنگی خواهد بود.

23-  در مجموعه ­های تجاری که در طرح نمای آنها مشخصات محل و ابعاد تابلو پیش بینی شده است و با ضوابط تنظیمی مغایرت ندارند، برابر طرح نماسازی مربوطه اقدام خواهد شد.

24-  کتیبه یا قاب تابلو واحدهای تجاری همکف ساختمان­هایی که دارای نماسازی پیوسته و موزون هستند و در طرح نماسازی پیش بینی خاصی جهت تابلو نشده است.

الف ) در محدوده زیر سقف همکف با مراعات سایر ضوابط.

ب) در صورتی که امکان اجرای بند الف نباشد، صرفاً استفاده از حروف برجسته با اتصال مناسب و بدون قاب و زمینه در فاصله سقف همکف تا زیر جان پناه طبقه اول (با هماهنگی مالکیت قانونی ).

25-  واحدهای تجاری و خدماتی غیر از مغازه­ها که در طبقات واقع شده ­اند و به هر علتی علاوه بر تابلو 70×50 سانتی متر نیاز به تابلو بزرگتری دارند، با أخذ مجوز کوتاه مدت (حداقل یکسال) از شهرداری و صرفاً به صورت حروف متصل به نمای ساختمان بدون قاب و زمینه و با هماهنگی سایر مالکین ساختمان بلامانع است.

26- استفاده از تابلو غیر از شناسایی واحد تجاری و یا اختصاص دادن تمام یا قسمتی از تابلو به عنوان تبلیغ تجاری مجاز نبوده و در صورت مغایرت نداشتن با سایر ضوابط می بایستی از شهرداری، مجوز استفاده کوتاه مدت أخذ گردد.

27- استفاده از تابلو شناسایی یا تبلیغات تجاری روی بام مجاز نبوده مگر مواردی که پس از موافقت مالکین مجموعه مجوز مربوطه از شهرداری أخذ گردد.

28- نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئون و ارزش­های اسلامی باشد.

29- هماهنگی با اداره کل ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات تجاری خارجی توسط متقاضی ضروری است .

30- مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می باشد.

تبصره 1:حداقل قیمت منطقه بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بندی زیر 12,000 ریال می باشد برابر دوازده هزار ریال محاسبه و منظور خواهد گردید.

تبصره 2:در مورد تابلوهای دارای دو بر، فرمول فوق در یک ضریب دو ضرب می­شود.

تبصره 3:در خصوص تابلوهای با حروف برجسته بدون کار، مساحت تابلو براساس حداکثر ابعاد عمودی و افقی حروف برجسته محاسبه و تعیین می­گردد.

ضمناً مجوزها حداقل برای مدت یک سال صادر و در آن قید می شود مجوز صادره دلیل بر تایید واحد صنفی یا ... محل نمی­باشد و در صورت تمایل طرفین و رعایت ضوابط این آیین نامه مدت فوق الذکر قابل تمدید خواهد بود.

ماده 58
  

مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب تابلو شناسایی مجتمع­های مسکونی

1- هماهنگی لازم از طریق مناطق شهرداری انجام تا قبل از صدور پروانه یا پایان ساختمان مجتمع­ های مسکونی جا نمایی و طرح تابلو در قالب طرح نماسازی ارائه و تصویب شود (هر طرحی که توسط طراح ساختمان و طرح تابلو همراه طرح نماسازی مطرح و تصویب گردد).

2- مجتمع­های مسکونی که به صورت یک ساختمان در طبقات شکل گرفته یا می­گیرند و طرح خاصی جهت تابلو شناسایی در نماسازی ندارند جهت تابلو یا نشانه از حروف و آرم برجسته و بدون هیچ نوع قاب و زمینه در سایز متناسب با ساختمان به صورت متصل به نمای ساختمان استفاده گردد.

3- مجتمع ­هایی که از مجاورت پلاک­های متعدد داخل یک کوچه و یا خیابان شکل گرفته یا می­گیرد صرفاً از تابلو یا پلاک مرسوم و استاندارد اسامی خیابان­ها یا کوچه استفاده گردد.

4- مجتمع­ هایی که دارای ورودی یا محوطه اختصاصی بوده، استفاده از تابلو به صورت حروف یا نشانه برجسته متصل به سر درب ورودی یا کتیبه ساختمان نگهبانی مجاز و در صورت عدم امکان نصب پایه و تابلو متناسب، استفاده در محوطه اختصاصی مجموعه مجاز خواهد بود

 

فصل هفتم

عوارض كسب و پيشه


ماده              

         گروه : خواربار مواد غذایی و خشکبار و نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

خواربار فروش (عطاری و سقط فروش )

30.000

84.000

2

سوپر مارکت داران

40.000

84.000

3

مراکز فروش و عمده فروشی سوسیس و کالباس (فرآورده های گوشتی )

35.000

84.000

4

فروشندگان آجیل و خشکبار (جزء)

40.000

48.000

5

آبنبات و نقل فروش و تولید کننده و عمده فروش آبنبات پز جزء فروش

30.000

48.000

6

بنکداران مواد غذایی

40.000

84.000

7

فروشندگان قهوه و کاکائو

30.000

48.000

8

قصابی (فروش گوشت گاوی ، گوسفندی)

35.000

48.000

9

مرغ و ماهی ، پرنده ، تخم مرغ فروشی

35.000

48.000

10

کشک سایی

25.000

48.000

11

فروشندگان چای (داخلی و خارجی)

30.000

48.000

12

انبار و پخش نوشابه های غیر الکلی

50.000

84.000

13

فروشندگان ترشیجات ، مرباجات ، سس و رب گوجه فرنگی

30.000

48.000

14

لبنیات (ماست بندان)

30.000

48.000

15

عمده فروشان خوراک دام و طیور ، علوفه

40.000

84.000

16

فروشندگان جزء (بند 15)

30.000

48.000

17

بار فروشان  (میوه و تره بار )

50.000

72.000

18

میوه فروشان جزء

30.000

84.000

19

سبزی فروشی ها و سبزی خرد کنی ها

30.000

48.000

20

عمده فروشی و توزیع کنندگان مرغ

50.000

84.000

21

برنج فروشان

40.000

48.000

22

پرورش دهندگان ماکیان

30.000

48.000

23

فروشندگان مواد پروتئینی  (پرورش اندام)

40.000

48.000

24

عمده فروشان خرما – خیار شور – پنیر

50.000

84.000

25

یخ فروشان

30.000

48.000

26

چوبداران اغنام و احشام

30.000

84.000

27

فروشندگان ضایعات

30.000

48.000

28

سالامبوروروده پاک کنی و پیه آب کنی – دباغ و فروشندگان پوست و روده

30.000

84.000

29

فروشندگان حبوبات

40.000

48.000

30

كارگاه­هاي قندريزي

50.000

84.000

 
 

ماده

گروه : فروشندگان اغذیه و خوراکی ها و کافه قنادی ها و نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

رستوران ها ، تالار پذیرایی

70.000

1.200.000

2

چلوکبابی و چلوخورشتی

50.000

600.000

3

اغذیه فروشی ها (خوراک سرد و گرم)

40.000

84.000

4

کبابی ، حلیم پزی ، آش فروشی ، لبو فروشی و باقلاپز

30.000

48.000

5

کله پزی و سیرابی فروشی

30.000

48.000

6

جگرکی

30.000

48.000

7

قهوه خانه و چایخانه

30.000

48.000

8

کافه قنادی (پخت و فروش)

40.000

84.000

9

شیرینی فروشی (فقط)

30.000

48.000

10

قنادی (شیرینی پزی)

30.000

48.000

11

کافه تریا و بستنی فروشی ، آب میوه فروش

35.000

84.000

12

فروشندگان آرد

30.000

48.000

13

نانوایی سنتی و سفید پزی

30.000

48.000

14

نانوایی ماشینی ، فانتزی ، فریزی

35.000

48.000

15

رشته بری و تولید کنندگان انواع رشته های خوراکی

30.000

48.000

16

تولید کنندگان و فروشندگان نان بستنی

30.000

48.000

17

کافی نت و کافی شاپ

40.000

48.000

18

پخش عمده بستنی

40.000

48.000

19

تولید ، فروشندگان نمک عمده

30.000

48.000

20

سلف سرويس وسالنهاي عروسي وپذيرايي

70.000

1.440.000

21

غذاي آماده

50.000

360.000

22

تخمه پزي ودانه هاي روغني

30.000

48.000

23

سيگار فروشي

40.000

48.000

 
 
 

ماده 59

گروه : فروشندگان لوازم خانگی – صنعتی و نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

60.000

48.000

2

فروشندگان لوازم خانگی، نفتی، گازی، یخچال فریزر، بخاری، کولر و نظایر آن

60.000

48.000

3

تعميركار وسايل گازسوز

30.000

48.000

4

فروشندگان لوازم باطری، ساعت و ماشین های تحریر و نظایر آن

50.000

48.000

5

سمساری و امانت فروشی

30.000

48.000

6

کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرایی

35.000

48.000

7

کرایه دهندگان وسایل برقی نظیر بلندگو، اکو، پنکه، چراغ و نظایر آن

30.000

48.000

8

پرده دوزی، پرده فروشی و نصب انواع پرده و پارچه

40.000

48.000

9

فروشندگان موکت و انواع کفپوش و کاغذ دیواری پرده کرکره

40.000

48.000

10

فروشندگان فرش ماشینی

50.000

48.000

11

فروشندگان پتو، روتختی، حوله، انواع لحاف پشم شیشه، بالش گلدوزی

40.000

48.000

12

فروشندگان فرش دستباف

50.000

48.000

13

تعمیرکاران و رفوگران فرش و تعمیرات پشتی

35.000

48.000

14

فروشندگان گلیم ، جاجیم ، زیلو

40.000

48.000

15

دفاتر قالی شویی

60.000

48.000

16

فروشندگان چینی و بلور جات

40.000

48.000

17

فروشندگان اجناس لوکس کادویی

50.000

48.000

18

آیینه ساز و آیینه فروش و شمعدان ساز

50.000

48.000

19

سازندگان و فروشندگان مجسمه های تزیینی

40.000

48.000

20

فروشندگان صنایع دستی، جارو دستی (جارو رشتی )، جعبه،های 5 سانتی (برای تزیین)

40.000

48.000

21

فروشندگان و سازندگان ظروف و لوازم سفالین

30.000

48.000

22

فروشندگان ظروف یک بار مصرف

40.000

48.000

23

نخ ریسی

30.000

48.000

24

طراح و سازنده آرم های مختلف تجاری

35.000

48.000

25

سازندگان و فروشندگان دکه – کیوسک – کانکس – کانتینر و نظایر آن

50.000

84.000

26

فروشندگان گل های طبیعی درختچه های تزیینی – توپ های تزیینی

40.000

84.000

27

صنایع فلزی، چوبی، پلاستیکی و فروشندگان انواع ظروف روی و آلومینیوم و تزریق پلاستیک

40.000

48.000

 

 

ماده 59

گروه : فروشندگان لوازم خانگی – صنعتی و نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

28

فروشندگان سماور ، چراغ خوراک پزی ،فانوس ، چراغ توری ، لامپ های گازی، برقی، نفتی

35.000

48.000

29

عمده فروشان ظروف و لوازم پلاستیک و ملامین

50.000

60.000

30

فروشندگان جزء بند 28

40.000

48.000

31

عمده فروشان انواع ابزار صنعتی از قبیل دستگاه جوش ، ماشین تراش، مته برقی، کمپرسور، پمپ آب و نظایر آن  دستگاه بندی دستمال کاغذی

70.000

60.000

32

فروشندگان جزء بند 31

60.000

48.000

33

فروشندگان باسکول و ترازو های بزرگ

45.000

48.000

34

فروشندگان جزء ماشین های بستنی ، چرخ گوشت ، قهوه جوش ، ترازو های عقربه دار

40.000

48.000

35

نمایندگی های ماشین های بستنی ، چرخ گوشت ، قهوه جوش ، ترازو های عقربه ای

70.000

60.000

36

نمایندگی ماشین های بافندگی و انواع چرخ های خیاطی و خانگی و صنعتی

60.000

60.000

37

فروشندگان جزء بند 35

40.000

48.000

38

فروشندگان خط و گوشی موبایل و تلفن ثابت

40.000

48.000

39

فروشندگان انواع میز های شیشه ای

40.000

48.000

40

نمایشگاه لوستر تا دو دهنه

50.000

48.000

41

نمایشگاه لوستر از دو دهنه و بیشتر

60.000

60.000

42

نمایشگاه لوستر برای هر طبقه اضافی

10.000

48.000

43

باسکول و قپان داران

40.000

48.000

44

فروشندگان شومینه و لوازم آن

40.000

48.000

45

فروشندگان و نصب کنندگان پارتیشن

50.000

48.000

46

کارگاه های پنجه کشی و اتوکشی جوراب و دستکش

30.000

48.000

47

برزنت فروشی ها

30.000

48.000

48

زری بافی و ترمه دوزی

30.000

48.000

49

كارگاههاي قالي بافي ونقشه كشي قالي

35.000

48.000

50

عمده فروشان انواع دوربين عكاسي، فيلم برداري و....

50.000

48.000

51

فروشندگان قطعات يدكي وسايل  صوتي وتصويري

40.000

48.000

 

 

ماده 59

گروه : فروشندگان لوازم التحریر و آرایشی و بهداشتی و نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

فروشندگان لوازم آرایشی و زیبایی و عطریات

50.000

48.000

2

فروشندگان عینک طبی و آفتابی

50.000

48.000

3

فروشندگان لوازم مهندسی ، نقشه برداری و نقشه کشی (جزء)

40.000

48.000

4

فروشندگان تابلو و گالری های نقاشی و هنری

40.000

48.000

5

سازندگان تابلو های نئون و پلاستیک، لاک و مهر ژلاتینی، برنجی

40.000

48.000

6

تابلو نویسی، نقاشی، خطاطی، طراحی، تایپ و عریضه نویسی و نظایر آنها

40.000

48.000

7

عمده فروشان اسباب بازی (وارد کنندگان)

60.000

60.000

8

فروشندگان جزء (اسباب بازی بند 7)

40.000

48.000

9

فروشندگان وسایل موسیقی(اجراي گروه­هاي هنري، نوازندگان، تئاتر و ...)

40.000

48.000

10

سازندگان و فروشندگان وسایل موسیقی سنتی

40.000

48.000

11

مؤسسات انتشاراتی و چاپ، لوازم التحریر

50.000

60.000

12

چاپخانه دارای ماشین های همسطح

60.000

60.000

13

چاپخانه دارای ماشین های افست

60.000

60.000

14

چاپخانه و حروفچيني كامپيوتري

50.000

60.000

15

کلیشه و گراور سازی چاپخانه

50.000

60.000

16

مؤسسات چاپ نقشه، اوزالید، زیراکس

45.000

48.000

17

فتوکپی پرسکاران گواهینامه ، کارت شناسایی و نظایر آن

35.000

48.000

18

مؤسسات انتشاراتی

40.000

84.000

19

کتاب فروشی ها و لوازم التحریر

40.000

48.000

20

عمده فروشان انواع کاغذ – دفتر سازی –پاکت سازی

50.000

60.000

21

فروشندگان جزء بند 19

40.000

48.000

22

فروشندگان عمده انواع لوازم التحریر ابر تخته پاک کن

50.000

60.000

23

فروشندگان لوازم التحریر جزء انواع پوستر

35.000

48.000

24

فروشندگان ماشین های حساب ، تحریر ، زیراکس ، پلی کپی ، فتوکپی و نظایر آن

40.000

48.000

25

فروشندگان ماشین های اداری، رایانه­ای و خدمات رایانه­ای

50.000

48.000

26

خرازی فروشان

40.000

48.000

27

عمده فروشان دستمال های کاغذی

50.000

60.000

 
 

 

ماده 59

گروه : فروشندگان لوازم التحریر و آرایشی و بهداشتی و نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

28

فروشندگان کاموا

40.000

48.000

29

فروشندگان کارت عروسی

40.000

48.000

30

صابون پز و صابون فروش عمده

40.000

60.000

31

کارگاه های تولید کننده مایعات پاک کننده

60.000

84.000

32

رنگرزي منسوجات

40.000

60.000

33

فروشندگان و واردكنندگان گيسوي مصنوعي

30.000

48.000

34

مؤسسات كاشت مصنوعي

50.000

60.000

35

گلساز

30.000

48.000

36

دكمه فروش، سنگ دوز و دكمه منگنه

40.000

48.000

 
 

ماده 59

گروه : فروشندگان پوشاک و قماش – کیف و کفش و نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

قماش فروشان

50.000

48.000

2

بنکدار و عمده فروشی پارچه

60.000

48.000

3

خیاطی مردانه

40.000

48.000

4

خیاطی زنانه

40.000

48.000

5

فروشگاه های بزرگ لباس و پوشاک و نظایر آن

60.000

60.000

6

پوشاک فروش

60.000

48.000

7

فروشندگان انواع لوازم خیاطی

40.000

48.000

8

فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس

45.000

48.000

9

فروشندگان جزء پنبه

30،000

48.000

10

فروشندگان انواع جوراب و زیرپوش و نظایر آن ، دستکش ، کیسه حمام ، کلاه، تی شرت بچه گانه کشباف

40.000

48.000

11

فروشندگان انواع چادر و خیمه سازان

40.000

48.000

12

فروشندگان کیف ، چمدان، سراجان ، کمربند

45.000

48.000

13

فروشندگان کفش ماشینی

40.000

48.000

14

فروشندگان کفش های دست دوز

40.000

48.000

15

تعمیرکاران کفش واکسی

30.000

48.000

16

فروشندگان کالای کش باف- تریکو – بچه گانه

50.000

48.000

17

لحاف دوز ، پنبه زن ، نخ بافی

30.000

48.000

18

لباس شویی و خشک شویی

40.000

48.000

19

فروشندگان وسایل ورزشی و بدنسازی

40.000

48.000

20

سیسمونی ، لباس نوزاد

45.000

48.000

21

عمده فروشان پوشاك

50.000

48.000

22

توليدي كفش دست دوز

40.000

48.000

23

توليدي پوشاك

60.000

60.000

24

عمده فروش پشم، مو وكرك

50.000

60.000

25

فروشنده جزء پشم، مو وكرك

35.000

48.000

26

سري دوز پيراهن

40.000

48.000

27

توليدكنندگان انواع جوراب و زير پوش

45.000

60.000

28

فروشندگان جزء الياف شيميايي و مواد كشبافي

35.000

48.000

29

پوستين دوز و پوستين فروش

40.000

48.000

30

توليدي كفش

60.000

60.000

 

 

ماده 59

گروه : خدمات عمومی و پزشکی و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

آموزشگاه ماشین نویسی، حسابداری، تقویتی، نقشه برداری، الکترونیک، آرایش، خیاطی، خطاطی، نقاشی، موسیقی و نظایر آن

40.000

48.000

2

آموزشگاه ها (اعم از تدریس زبان های خارجه ، تقویتی ، تجدیدی و آموزشی)

40.000

48.000

3

بنگاه ها و مؤسسات باربری و مسافربری

50.000

84.000

4

مسافرخانه

50.000

84.000

5

مهدکودک (پانسیون نگهداری اطفال تا پنج سال) آمادگی

50.000

84.000

6

باشگاه ها و کلوپ های تفریحات سالم بدون رستوران،سینما ، تریا، آرایشگاه

40.000

120.000

7

باشگاه ها و کلوپ های تفریحات سالم با رستوران،سینما ، تریا، آرایشگاه و تئاتر

50.000

180.000

8

آموزشگاه رانندگی

70.000

48.000

9

مؤسسات ماساژور تناسب اندام و حمام سونا ، جکوزی و استخرها

40.000

600.000

10

آرایشگاه مردانه

40.000

48.000

11

آرایشگاه زنانه

40.000

48.000

12

آژانس کرایه دهی اتومبیل سواری

50.000

120.000

13

دفاتر بارکش (باربری ) شهری

40.000

120.000

14

مؤسسات خدمات منزل مانند: تخلیه چاه، تنظیفات، لوله بازکنی و ایزوگام وعایق کاری پشت بام و نظایر آن

40.000

48.000

15

دفاتر مهندسین مشاور مقاطع کاران و پیمانکاران ساختمانی و راه، معدن و تأسیسات و نظایر آن

45.000

48.000

16

دفاتر حسابرسی مالی ، حقوقی ، گمرکی و نظایر آن

40.000

48.000

17

مؤسسات تبلیغاتی و آگهی های تجاری

50.000

48.000

18

فروشندگان لوازم بیمارستانی، جراحی، آزمایشگاهی ، رادیولوژی

50.000

48.000

19

دفاتر سرویس نظافت ساختمان

40.000

48.000

20

سمپاشی منازل و باغات

35.000

48.000

21

مجموعه های ورزشی – بدنسازی

50.000

48.000

22

آژانس های فروش بلیط هواپیمایی – زمینی –دریایی- ریلی

50.000

48.000

23

فروشندگان سنگ قبر و سنگ تراش

40.000

48.000

24

دفاتر اسناد رسمی

50.000

48.000

 
 

ماده 59

گروه : خدمات عمومی و پزشکی و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

25

مؤسسات حفاری ، چاه های عمیق و نیمه عمیق

50.000

48.000

26

دفاتر باربری برون شهری و درون شهری

50.000

84.000

27

خدمات فنی کامپیوتر و بازی های رایانه ای

40.000

48.000

28

داروخانه ها و فروشندگان انواع وسایل بهداشتی (دراگ استور)

50.000

84.000

29

داروخانه های دامپزشکی

45.000

84.000

30

بیمارستان های خصوصی

100.000

پسماند

31

درمانگاه و کلینیک های درمانی

90.000

3.000.000

32

مطب پزشکان متخصص

80.000

360.000

33

مطب دندانپزشکان و جراح

70.000

360.000

34

مطب پزشکان عمومی

60.000

360.000

35

مطب مامایی

50.000

360.000

36

دندان سازی تجربی

50.000

120.000

37

مراکز سونوگرافی ، فیزیوتراپی ، رادیوگرافی ، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و نظایر آن

70.000

1.440.000

38

مطب و کلینیک های دامپزشکی

60.000

360.000

39

گرمابه داران

50.000

60.000

40

مشاور املاک

60.000

48.000

41

فروشندگان دارو های گیاهی

40.000

48.000

42

ویدیو کلوپ ها

40.000

48.000

43

خدمات پیک موتوری

40.000

48.000

44

مؤسسات حجامت و خونگیری و مراکز ترک اعتیاد

50.000

180.000

45

فرهنگسرا ها

60.000

180.000

46

تزريقات وپانسمان

40.000

144.000

47

دفاتر نصب وخدمات پس از فروش وراه اندازي آسانسور

55.000

48.000

48

دفاتر كرايه ماشين آلات سنگين لودر،بولوزروجرثقيل و....

60.000

48.000

49

فروشندگان كالاهاي پزشكي و دندان پزشكي

50.000

60.000

 

 

ماده 59

گروه : خدمات اتومبیل و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

تعمیر گاه ها و اتوسرویس ها

50.000

420.000

2

توقف گاه ها و پارکینگ های شبانه روزی

40.000

60.000

3

تعمیرکاران ماشین آلات سنگین و موتور آب کشاورزی

40.000

60.000

4

تعمیرکاران موتور سیکلت ، دوچرخه

40.000

48.000

5

تعمیرکاران آمپر ، کیلومتر شمار ، درجه آب ، داشبورت

40.000

48.000

6

گلگیرساز ، رادیاتور ،اگزوز ساز

40.000

48.000

7

مکانیک اتومبیل ، باطری ساز سیم کش اتومبیل،

40.000

60.000

8

تعویض روغن ،پنچرگیری، بالانس چرخ ، ، تشک دوز و تودوزی، لنت کوبی،

40.000

60.000

9

تراش کاران اتومبیل ،فلزات ، قاب ساز

45.000

84.000

10

اطاق ساز انواع اتومبیل  و تانکر سازان و شاسی کش

40.000

60.000

11

سپرسازان اتومبیل و پرس کاران

40.000

48.000

12

قفل و کلید ساز اتومبیل و منزل

40.000

48.000

13

واشربری – حلقه زنی کیف و ...

40.000

48.000

14

تعمیرکاران و فروشندگان رادیو ضبط اتومبیل

40.000

48.000

15

لوله کشی ترمز خودرو (بادی و روغنی )

40.000

48.000

16

جوشکار برق – اکسیژن – استیلن

40.000

48.000

17

تعمیر کاران انواع الکترو موتور – سیم پیچ

40.000

60.000

18

نصب کنندگان شیشه اتومبیل

40.000

48.000

19

فروشندگان لوازم لوکس و تزیین خودرو

50.000

48.000

20

گازسوز کاران خودرو ها

50.000

60.000

21

فروشندگان لاستیک دست دوم خودرو ها

40.000

48.000

22

تلمبه ساز بادی ،برقی

35.000

48.000

23

آهنگر اتومبيل

40.000

48.000

24

نقاش اتومبيل

40.000

48.000

25

كمك فنر ساز تنظيم فرمان وجلوبندي ساز

40.000

48.000

26

فروشندگان پيچ ومهره

40.000

48.000

27

كارگاه اره تيز كني

40.000

48.000

28

فروش و نصب سيستم­هاي حفاظتي و دزد گير اتومبيل

40.000

48.000

 

 

ماده 59

گروه تعمیرکاران لوازم برقی ، الکتریک، صوتی و تصویری و فیلمبرداری ، فروشندگان و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

تعمیرکاران رادیو ، تلویزیون ، وسایل صوتی و ویدئو

40.000

48.000

2

تعمیرکاران یخچال ، فریزر ، لباس شویی، آب گرمکن، جاروبرقی ، الکتروموتور و سیم پیچی، جوشکاری لوله های یخچال

50.000

48.000

3

تعمیرکاران تلفن های معمولی و الکترونیک ،همراه، ساعت ، فتوکپی، ماشین حساب، تحریر، نفت سوز ، از قبیل بخاری ، سماور ، چراغ خوراک پزی و نظایر آن

45.000

48.000

4

تعمیرکاران وسایل مدرن عکاسی و فیلمبرداری

45.000

48.000

5

فروشندگان لوازم الکتریک و سیم کشی ساختمان

50.000

48.000

6

تعمیرکاران وسایل موسیقی سنتی

40.000

48.000

7

فروشندگان دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، انواع پروژکتور ، لوازم عکاسی و انواع فیلم

50.000

48.000

8

استودیو فیلمبرداری و آتلیه های عکاسی و ظهور فیلم

60.000

60.000

9

تعمیرکاران پمپ آب و پمپ های شناور –جک و پمپ گازوئیل خودرو

45.000

48.000

10

خدمات برق صنعتی

50.000

48.000

11

سیم پیچی وسایل برقی خانگی – صنعتی

50.000

48.000

12

تعميركار كامپيوتر

45.000

48.000

 

 

ماده 59

گروه : فروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

تعمیرکاران رادیو ، تلویزیون ، وسایل صوتی و ویدئو

40.000

48.000

2

تعمیرکاران یخچال ، فریزر ، لباس شویی، آب گرمکن، جاروبرقی ، الکتروموتور و سیم پیچی، جوشکاری لوله های یخچال

50.000

48.000

3

تعمیرکاران تلفن های معمولی و الکترونیک ،همراه، ساعت ، فتوکپی، ماشین حساب، تحریر، نفت سوز ، از قبیل بخاری ، سماور ، چراغ خوراک پزی و نظایر آن

45.000

48.000

4

فروشندگان شیشه خم اتومبیل

50.000

48.000

5

فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه

50.000

48.000

6

فروشندگان اتومبیل (نمایشگاه)

80.000

48.000

7

فروشندگان لاستیک اتومبیل ، تراکتور ، موتورسیکلت ، دوچرخه

55.000

48.000

8

سازندگان و فروشندگان فنر

45.000

48.000

9

فروشندگان دینام – استارت و باطری انواع خودروها

45.000

48.000

10

قیرپاشی اتومبیل

40.000

48.000

11

فروشندگان رنگ اتومبیل

50.000

48.000

12

نمایندگی شرکت های خودرو سازی

100.000

420.000

13

نمایندگان تعمیرگاه های مجاز خودرو

90.000

420.000

14

رادیاتور سازی

40.000

48.000

15

فروشندگان روغن موتور وضد يخ

45.000

48.000

16

فروشندگان ماشین آلات وموتورهای کشاورزی

70.000

60.000

 
 

ماده 59

گروه : درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی ، آهن کار ، فروشندگان  و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

فروشندگان چوب ، زغال و زغال سنگ

40.000

48.000

2

حصیر بافی و حصیر فروشی

35.000

48.000

3

نمایشگاه مبل تا دو دهنه شامل: صندلی ، درب و کمد (کارگاه های معمولی) – صندلی چوبی و فلزی

70.000

60.000

4

نمایشگاه مبل بیش از دو دهنه

80.000

72.000

5

نمایشگاه مبل برای هر طبقه اضافی

10.000

-

6

فروشگاه خاتم کاری و منبت کاری و مینیاتور – معرق کاری و رویه کوبان مبل

40.000

48.000

7

طراحان و سازندگان قالب های چوبی ، حکاکی مهر پلاستیکی ، پلاک سازی، صحاف، آلبوم ساز و قاب ساز طراحان مدل کفش

40.000

48.000

8

دکور ساز (اعم از چوبی ، فلزی ، پلاستیکی ، آلبوم ساز ، قاب ساز )

50.000

60.000

9

نمایشگاه ها و فروشگاه های کلکسیون تمبر کبریت و نظایر آن 

45.000

48.000

10

فروشندگان مصنوعات فلزی به صورت جزء و کابینت آهن کار و نظایر آن

50.000

48.000

11

عمده فروشان انواع چوب و تراورس و تخته

55.000

84.000

12

فروشندگان جزء (بند 11)

40.000

48.000

13

کارگاه های چوب بری

45.000

60.000

14

سازندگان و فروشندگان انواع قفس پرندگان

40.000

48.000

15

فروشندگان جزء کارتن مقوایی تعمیرات

40.000

48.000

16

درودگران (نجار) رنگ چوب

40.000

48.000

17

کارتن سازی ، جعبه ساز

40.000

48.000

18

نمایشگاه های البسه و مبلمان کودک تا دو دهنه

50.000

48.000

19

نمایشگاه های البسه و مبلمان کودک بیش از دو دهنه

70.000

60.000

20

نمایشگاه های البسه و مبلمان کودک برای هر طبقه اضافی

10،000

-

21

آهنگران درب و پنجره آهنی – پایه فلزی سیم خاردار – گل نرده

50.000

60.000

22

آلمینیوم کاران

50.000

60.000

23

سازندگان کانال مولر و بخاری و انواع بشکه و لوازم طبی – حلب بری

50.000

60.000

 
 

ماده 59

گروه : درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی ، آهن کار ، فروشندگان  و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

24

فروشندگان آهن ، پروفیل و انواع لوله های فلزی و گالوانیزه – لوله خرطومی –فرغون

70.000

72.000

25

فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب و پنجره ، پلاستیک کهنه

45.000

60.000

26

ریخته گری و قالب سازی

40.000

48.000

27

آبکاران فلزات از قبیل آب نیکل و کرم و ورشورنگ فلز ، پرداخت کاری فلزات و مونتاژ کاران

40.000

48.000

28

تزیینات ساختمان

50.000

48.000

29

فروشندگان ضایعات آهن

60.000

60.000

30

فروشندگان گاو صندوق

50.000

48.000

31

سازندگان آرک اوپن آشپزخانه

45.000

48.000

32

سازندگان و فروشندگان فایبر گلاس

45.000

48.000

33

فروشندگان تخته سه لایی- فیبر

50.000

48.000

34

خمكاري مس، ورق گالوانيزه و آهن

40.000

48.000

35

سازندگان كابينت

50.000

60.000

36

نقاشي مصنوعات فلزي و چوبي

40.000

48.000

37

برشكاري آهن

40.000

48.000

 

 

ماده 59


 گروه : فروشندگان مصالح ساختمانی و ابزار آلات و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

لوازم بهداشتی وساختمانی وابزار و یراق،دستگیره،قفل و لولا، قلموی رنگ و لوازم بنایی و نظایر آن

60.000

48.000

2

مصالح فروشان – تیرچه بلوک

55.000

48.000

3

دفاتر فروش آجر های ماشینی و فشاری

50.000

48.000

4

فروشندگان انواع رنگ و لوازم استخر و نظایر آن

45.000

48.000

5

نقاشی ساختمان

40.000

48.000

6

فروشندگان تهویه مطبوع ساختمان از قبیل چیلر، فن کوئل، شوفاژ مشعل های حرارتی ، هواکش، بادبزن های برقی

50.000

48.000

7

فروشندگان انواع ایرانیت و فارسیت و انواع پولیکا

45.000

48.000

8

فروشندگان انواع گونی ، کنف، قیرگونی

40.000

48.000

9

فروشندگان گچبری های پیش ساخته

45.000

48.000

10

فروشگاه های درب های پیش ساخته

50.000

48.000

11

اجاره دهندگان داربست فلزی

50.000

48.000

12

فروشندگان سموم و دفع آفات نباتی و کود های آلی و بذر کشاورزی وشيميايي

55.000

48.000

13

فروشندگان دستگاه های حرارتی و برودتی

60.000

48.000

14

فروشندگان کاشی و سرامیک و موزاییک سازی

50.000

48.000

15

فروشندگان سنگ ساختمانی و نظایر آن

55.000

60.000

16

شیشه بر ها

40.000

60.000

17

لوله کشی ساختمان اعم از آب سرد و گرم و گاز

45.000

48.000

18

دفاتر کرایه دهی ابزار آلات کشاورزی

50.000

48.000

19

آسفالت کاران بام ساختمان – ایزوگام

45.000

48.000

20

فروشندگان تیرآهن – میلگرد- صفحه ستون – نبشی

80،000

72.000

21

انواع کرکره سازان

40.000

60.000

22

فروشندگان تانکر آب- نفت – آبگرمکن – بخاری دست دوم

45.000

48.000

23

شناژبندان و بتون ریزان با دستگاه میکسچر

45.000

60.000

24

كارگاههاي سنگ بري وسنگ كوبي

50.000

60.000

25

وارد كنندگان وعمده فروشان انواع آهن الات ساختماني وصنعتي

80.000

84.000

26

فرشندگان كالاي اسفنجي پشم شيشه ويونوليت

40.000

48.000

27

چلنگر (كليد ساز)، نعلبند و نعل ساز

40.000

48.000

 

 

ماده 59

گروه : فروشندگان طلا و جواهر و ساعت فروش و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

طلا فروش و طلا ساز

80.000

48.000

2

نقره ساز و نقره فروش و ملیله کار و بدلی جات

60.000

48.000

3

عقیق و فیروزه فروش

50.000

48.000

4

عتیقه فروشی

50.000

48.000

5

عمده فروشان انواع ساعت

55.000

48.000

6

فروشندگان ساعت جزء (بند 5)

45.000

48.000

7

صرافی ها (فروشندگان ارز و سکه ) و نظایر آن

70.000

48.000

 
 

ماده 59

گروه : سایر اقلام عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

1

جایگاه های پمپ بنزین اختصاصی و دولتی فروش مواد سوختی

80.000

420.000

2

شعب فروش نفت به طور جزئی

40.000

48.000

3

پیمانکاران نفت مشعل، گازوییل ، مازوت

60.000

84.000

4

عمده فروشان وسایل ایمنی آتش نشانی

50.000

60.000

5

فروشندگان جزء (بند 4)

45.000

48.000

6

جرثقیل داران

60.000

48.000

7

پرورش دهندگان ماهی های تزیینی و فروشندگان آکواریوم

40.000

48.000

8

عمده فروشان مس و قلع

55.000

60.000

9

سفید گر و مس ساز و فروشندگان ظروف مسی

45.000

48.000

10

سازندگان و فروشندگان یراق ، پرچم و علائم نظامی

40.000

48.000

11

سرد خانه ها

55.000

60.000

12

انبار کالاهای بازرگانی

50.000

84.000

13

پرنده و قناری فروش

35.000

48.000

14

عمده فروشان لوازم صید ماهی و شکار

45.000

60.000

15

فروشندگان جزء (بند 14)

35.000

48.000

16

تعاونی های توزیع و مصرف شبکه گسترده مانند تعاونی های سپه، شهر و روستا و نظایر آن، شعب مركزي، شعب فرعی تعاونی های توزیع ، مصرف کارمندان و کارگران سازمان های دولتی و غیر دولتی و کارخانجات ، شعب مرکزی و شعب فرعی فروشگاه های بزرگ نظیر قدس و نظایر آن

70.000

330.000

17

صدور پروانه نمایشگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و کارگاه های تولیدی تا سقف 500متر عرصه

70.000

84.000

18

صدور پروانه نمایشگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و کارگاه های تولیدی بالاتر از 500متر عرصه

80.000

84.000

19

 انبار نگهداری کالا

55.000

84.000

20

دفاتر مخابراتی و خدمات مشترکین تلفن همراه ،کارگران خدمات پستی

60.000

48.000

21

فروشندگان لوازم کفش

50.000

48.000

 
 

ماده 59

گروه : سایر اقلام عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و  نظایر آن

ردیف

عناوین صنوف

عوارض كسب و پيشه

(ماهيانه به ريال)

بهاي خدمات (زباله)

ماهيانه به ريال

22

تعمیرکاران و سازندگان تیغه های صنعتی و سازندگان و فروشندگان چاقو- ساطور و نظایر آن

40.000

48.000

23

تکثیر و فروش نوار کاست، سی دی ، دی وی دی

40.000

48.000

24

فروشندگان لوازم قنادی

40.000

48.000

25

تعمیرکاران ظروف تفلون

40.000

48.000

26

انواع دفاتر نمایندگی (بیمه- حقوقی – وکالت ازدواج و طلاق و سایر دفاتر )

60.000

48.000

27

تورهای سیاحتی و زیارتی

70.000

48.000

28

چاپ سیلک چادر – پارچه ، شابلون ، چاپ پیراهن ، چاپ کفش

55.000

48.000

29

صندوق قرض الحسنه و صندوق اعتباری

--

48.000

30

فروشندگان گاز اکسيژن

50.000

48.000

31

سنگ شویی البسه

40.000

48.000

32

کارواش

70.000

84.000

33

فروشندگان کپسول گاز و پیک نیک پرکنی

40.000

48.000

34

فروشندگان ماهی های تزیینی و آکواریوم

40.000

48.000

35

فروشندگان جعبه های میوه (چوبی و پلاستیکی)

40.000

48.000

36

بسته بندی انواع و اقسام کالا و محصولات و فرآورده ها

45.000

48.000

37

کیوسک و دکه داران

30.000

48.000

38

شركتهاي سيلندر گاز پركني وكپسول هاي آتش نشاني

50.000

60.000

39

پالاندوزي

30.000

48.000

40

كنده كاري مس

30.000

48.000

41

فروشندگان لوازم مخابراتي

40.000

48.000

42

جاروبند و جارو فروش

30.000

48.000

43

كارگاه يا مغازه گلدوزي و قلابدوزي

40.000

48.000

 

 

حقوق افتتاحیه و نقل و انتقال کسب در سال 96

شرح

 مبناي محاسبه

حق افتتاحيه (تشكيل پرونده كسب و پيشه)

برابر تعرفه صنفی

 

تبصره 1: هنگامي كه تغيير مكان واحد صنفي در محدوده شهر (مناطق سه گانه) صورت پذيرد، در صورت داشتن بدهي قبلي پس از تسويه حساب با تأييد واحد شهرسازي منطقه مربوطه و تكميل پرونده، صرفاً نسبت به اخذ بهاي خدمات كارشناسي اقدام گردد.

تبصره 2: در صورتيكه عدم فعاليت واحد صنفي مورد نظر، از سوي اتاق اصناف يا اتحاديه مربوطه تأييد شده باشد و يا مدت استفاده از پروانه فعاليت به اتمام رسيده باشد، از تاريخ اتمام مهلت و يا ابطال پروانه كسب و پيشه هيچگونه مبلغي دريافت نخواهد شد.


 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان