دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي شماره (29/96/ح/ش)
shobeyri

آگهي مزايده عمومي شماره (29/96/ح/ش)

شهرداري زنجان در نظر دارد تعداد 11 قطعه از آپارتمانها و مغازه هاي متعلق به خود و سازمان خدمات موتوري با كاربري هاي مسكوني و تجاري از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذر نمايد.

1-موضوع مزايده: فروش 11 قطعه از آپارتمانهاي مسكوني و واحدهاي تجاري متعلق به شهرداري و سازمان خدمات موتوري شهرداري زنجان.

2-مهلت خريد اسناد: در ساعات اداري از تاريخ 25 /6 /96  لغايت ساعت 15: 14 مورخ 5 /7 /96 مي باشد.

3-محل خريد اسناد: زنجان- خيابان خرمشهر- بلوار آزادي- اداره حقوقي و عقدقراردادها. تلفن تماس: 02433420481 و جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمايند.

4-مهلت قبول پيشنهادات: در ساعات اداري از تاريخ 6/ 7 /96 لغايت ساعت 15: 14 مورخ 22 /7 /96

5-محل تسليم اسناد: زنجان- خيابان خرمشهر- بلوار آزادي- شهرداري مركز- دبيرخانه مركزي.

6-ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده: مبلغ سپرده شركت در مزايده به شرح مندرج در ليست قطعات مزايده به يكي از طرق:

الف- واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه شهرداري زنجان

ب-ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما

ج-اسناد خزانه

د-انواع اوراق مشاركت

7-شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده 10  آئين نامه مالي شهرداري مي باشد.

8-هزينه انتشار آگهي به صورت مساوي و هزينه كارشناسي به تناسب قيمت بر عهده برندگان مزايده خواهد بود.

9-پيشنهادات واصله ساعت 15: 14 روز يكشنبه مورخ 23 /7 /96 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش و بررسي خواهد شد.

10-متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي بايست مبلغ 000 /300 ريال از طريق دستگاه پز بانكي مستقر در شهرداري يا به حساب شماره 3100002448006 بنام شهرداري زنجان نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي و واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند.

11-شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.

*ساير شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج مي باشد.   

روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 28 - 96 )
مطلب بعدی آگهي برگزاري مزايده تعداد 22 سرتاج سايبان ايستگاههاي اتوبوس
Print
491 رتبه بندی این مطلب:
3.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn