دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي 14-97؛ مديريت اموربهره برداري جايگاه هاي عرضه سوخت CNG

shobeyri 0 27 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان حمل ونقل بارومسافرشهرداري زنجان در نظر دارد مديريت اموربهره برداري جايگاه هاي عرضه سوخت CNG جهاد ،اشراق،ارم ،خيام ،الهيه ،گلشهر،زيباشهررا با مشخصات مندرج دراسناد مزايده به شركتهاي داراي صلاحيت و مورد تائيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق برگزاري مزايذه عمومي  واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 12- 97 ): عمليات اجراي پروژه هاي عمراني

shobeyri 0 179 رتبه مطلب: 2.3

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 11- 97 )؛ پروژه هاي عمراني

shobeyri 0 354 رتبه مطلب: 2.0

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 10- 97 )؛ پروژه‌هاي عمراني

shobeyri 0 433 رتبه مطلب: 1.0

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn