دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (  17 - 97  )؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 17 - 97 )؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني

آگهي مناقصه عمومي شماره (  17 - 97  )

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

1 موضوع مناقصه : بشرح جدول ذيل   

2 مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي    13 /3 /97  لغايت تاپايان وقت اداري مورخه     21/ 3 /97 ميباشد .

3 محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر بلوار آزادي اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ   21 /3 /97 لغايت ساعت   00 /14  مورخه   31 /3 /97

5 محل تسليم اسناد : زنجان خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذيل به يكي از طرق :

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما  ج   اسناد خزانه  د انواع  اوراق مشاركت بي نام

7 شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

8 هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت    30 /16  روز  شنبه  مورخ  2/ 4 /97 در جلسه كميسيون معاملات در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مركز با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300  ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

11 محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري(30%نقدي ،70%غيرنقدي )

12 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب قبلی آگهي مزايده عمومي ( 19-97) ؛ واگذاري پاركينگ هاي عمومي واقع در پشت پاساژ تهران، ستاره آبي و ضلع غربي و شرقي مسجد خانم
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 20 - 97 )؛ تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان
Print
233 رتبه بندی این مطلب:
2.5

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn