دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (  25 - 97  ) نوبت دوم؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 25 - 97 ) نوبت دوم؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي

آگهي مناقصه عمومي شماره (  25 - 97  ) نوبت دوم

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي خود را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجدالشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

1 موضوع مناقصه : بشرح جدول ذيل   

2 مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  7 /4 /97  لغايت تاپايان وقت اداري مورخه   12 /4 /97 ميباشد .

3 محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر بلوار آزادي اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ   12 /4 /97 لغايت ساعت   00 /14  مورخه   23 /4 /97

5 محل تسليم اسناد : زنجان خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذيل به يكي از طرق :

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما  ج   اسناد خزانه  د انواع  اوراق مشاركت بي نام

7 شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

8 هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت   15  روز  يكشنبه مورخ  24 /4 /97 در جلسه كميسيون معاملات در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مركز با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300  ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

11 محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري(30%نقدي ،70%غيرنقدي )

12 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره 24-97 ؛ واگذاري خدمات نقليه شامل انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 26- 97 )؛ حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي شهر زنجان
Print
139 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn