دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (27/96/ ح/ش)
Anonym

آگهي مناقصه عمومي شماره (27/96/ ح/ش)

آگهي مناقصه عمومي شماره (27/96/ ح/ش)

شهرداري زنجان در نظر دارد حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقي ( شركت ها و موسسات صلاحيتدار خدمات حفاظتي و مراقبتي  واجد الشرايط ) واگذار نمايد.

1 – موضوع مناقصه : بشرح جدول ذيل    

2 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي 3 /5/ 96لغايت ساعت (15/ 13 ) مورخ 12 /5 /96 ميباشد .

3 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – امور قراردادها . تلفن تماس : 02433420481  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ 13 /5 /96 لغايت ساعت 15 /14 مورخه 22 /5 /96

5 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 – ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذيل به يكي از طرق :

الف - واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصارشعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما

ج –  اسناد خزانه

د – انواع  اوراق مشاركت

7 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

8 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت 15 /14 روز دوشنبه  مورخ  23 /5 /96 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300  ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

11 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

12 – شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

*  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره (26/96/ح/ش )
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 28 - 96 )
Print
452 رتبه بندی این مطلب:
2.5

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn