دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (  30 - 96  )
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 30 - 96 )

                                 آگهي مناقصه عمومي شماره (  30 - 96  )

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه  ساخت و نصب پل عابر پياده در پونك را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

1 – موضوع مناقصه : بشرح جدول ذيل   

2 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  لغايت  30/7/96 ميباشد .

3 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – امور قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ  29/7/96 لغايت ساعت  14  مورخه   9/8/96 0

5 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 – ميزان و نوع سپرده شركت در مبلغ سپرده شركت در مناقصه : بشرح جدول ذيل

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما 0

پ –  اسناد خزانه 0

ت – انواع  اوراق مشاركت 0

7 – شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

8 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت  15/14 روز چهارشنبه  مورخ  10/8/96 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد 0

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000/300    ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي  شعبه ميدان ازادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند 0

11 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري . ( بصورت نقدي و غير نقدي )

12 – شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب بعدی آگهي مزايده عمومي شماره ( 31 - 96 )
Print
319 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn