دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (   38  - 96  )
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 38 - 96 )

آگهي مناقصه عمومي شماره (   38  - 96  )

شهرداري زنجان در نظر دارد كليه امورات مرتبط با خدمات شهري محدوده مناطق 1 و 3 شهرداري را از طريق برگزاري مناقصه عمومي بصورت حجمي بشرح شرايط اختصاصي و عمومي، فصول و نقشه ها و پيوستهاي اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به اداره قراردادهاي شهرداري زنجان واقع در خيابان خرمشهر، ساختمان شهرداري مركز مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.zanjan.ir  مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 02433422036 تماس حاصل نمايند .

1 - مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  لغايت  14 /11 /96 ميباشد .

2 - مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ  7 /11 /96 لغايت ساعت  14  مورخه  17 /11 /96 

3 - محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

4 - ميزان و نوع سپرده شركت در مبلغ سپرده شركت در مناقصه : بشرح جدول ذيل

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار در وجه  شهرداري زنجان .

ب - ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما 

پ -  اسناد خزانه 

ت - انواع  اوراق مشاركت 

5 - شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

6 - هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .

7- پيشنهادات واصله راس ساعت  30 /14 روز چهارشنبه مورخ  18 /11/ 96 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد  

8 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ  000 /500  ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي  شعبه ميدان ازادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

9 - محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري .  

10 - شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب قبلی آگهي مزايده عمومي شماره ( 37 - 96 )
مطلب بعدی « اصلاحيه »: مناقصه شماره 38-96
Print
433 رتبه بندی این مطلب:
3.5

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn