دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (67/95/ح/ش )
SuperUser Account
/ دسته ها: مناقصه ها

آگهي مناقصه عمومي شماره (67/95/ح/ش )

آگهي مناقصه عمومي شماره (67/95/ح/ش )

شهرداري زنجان در نظردارد  نگهداري فضاي سبز ، بوستانها و ميادين  ناحيه  دو منطقه يك شهرداري زنجان  را از طريق مناقصه به شركتهايي كه در اساسنامه و موضوع آن انجام عمليات كشاورزي يا فضاي سبز  پيش بيني شده باشد و داراي  رزومه تخصصي  و سابقه كار مفيد حداقل به مدت 3 سال در زمينه ايجاد و توسعه  و نگهداري فضاي سبز  واگذار نمايد .لذا ازكليه شرکت ها ي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد  جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نموده و يا با شماره تلفن : 02433420481 تماس حاصل نمايند.

1 موضوع مناقصه : بشرح جدول ذيل:  

2 مهلت خريد اسناد( دفترچه پيمان) : در ساعات اداري از تاريخ13/10/95لغايت ساعت 15/13مورخ23/10/95 ميباشد .

3 محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر بلوار ازادي اداره حقوقي و قراردادها.

4 مهلت قبول پيشنهادات : در ساعات اداري از تاريخ  24/10/95 لغايت  ساعت15/14مورخه 5/11/95

5 محل تسليم اسناد : زنجان خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذيل به يكي از طرق ذيل:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 0105742894004 نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي در وجه  شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي داراي اعتبار 3 ماه و قابل تمديد تا 3 ماه ديگر به نفع كارفرما     ج   اسناد خزانه        د انواع  اوراق مشاركت

7 شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه معاملات شهرداري تهران تسري يافته به مراكز استانها ميباشد.

8 هزينه انتشار آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت 30/14روز   شنبه  مورخ  9/11/95در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد.

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000/300 ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند.

11 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

*  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*                                        

رديف

عنوان  مناقصه

ميزان سپرده شركت در مناقصه  بريال

مدت اجراي كار

شركتهاي صلاحيتدار

1

واگذاري ناحيه دو منطقه يك شهرداري زنجان

 

620/870/481

12ماه

 

شركتهايي كه در اساسنامه و موضوع آن ا انجام عمليات كشاورزي يا فضاي سبز  پيش بيني شده  و داراي  رزومه تخصصي  و سابقه كار مفيد حداقل به مدت 3 سال در زمينه ايجاد و  توسعه  و نگهداري فضاي سبز 

 

 

روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهي مناقصه(65-95): واگذاري اجراي پروژه ساماندهي معابر پيرامون رختشويخانه
مطلب بعدی آگهي مزايده عمومي شماره ( 68/95/ ح/ ش)
Print
555 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn