دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي: واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجو
Anonym

آگهي مناقصه عمومي: واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجو

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجوخود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي برابر اسناد و مدارك منضم ، به اشخاص حقوقي داراي حداقل رتبه 5 رشته ابنيه اقدام نمايد .

                                 آگهي مناقصه عمومي شماره (  69 - 95  )  نوبت دوم

  شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجوخود را از طريق  برگزاري مناقصه عمومي برابر اسناد و مدارك منضم ، به اشخاص حقوقي داراي حداقل رتبه 5 رشته ابنيه  اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

1 – موضوع مناقصه : احداث فرهنگسراي دانشجو

2 – برآورد اوليه :  511 /865 / 427 /23  ريال  

3 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  لغايت    27 /10/ 95 ميباشد .

4 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – امور قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

5 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ   27 /10 /95  لغايت ساعت       00 /14   مورخه     9/ 11/ 95

6 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

7 – ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه  000 /400 /171 /1 ريال

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 0105742894004 نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما

ج –  اسناد خزانه

د – انواع  اوراق مشاركت

8 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

9 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

10- پيشنهادات واصله راس ساعت  30 /14    روز يكشنبه  مورخ  10 /11 /95 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

11 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ      000 /300    ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

12 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري  (30 درصد نقدي و 70  درصد غير نقدي )

13 – شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

 

روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی مزایده های سازمان میادین
مطلب بعدی آگهي مزايده عمومي: واگذاري اجاره منافع و حق بهره‌برداري مركز معاينه فني خودو هاي سبك
Print
737 رتبه بندی این مطلب:
3.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn