دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه(64-95): واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجو
SuperUser Account
/ دسته ها: مناقصه ها

آگهي مناقصه(64-95): واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجو

 

                                 آگهي مناقصه عمومي شماره (  64 - 95  )

  شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجوخود را از طريق  برگزاري مناقصه عمومي برابر اسناد و مدارك منضم ، به اشخاص حقوقي داراي حداقل رتبه 5 رشته ابنيه  اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

1 – موضوع مناقصه : احداث فرهنگسراي دانشجو

2 – برآورد اوليه :  511 /865/ 427/ 23  ريال  

3 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  لغايت   2  /  10 /95 ميباشد .

4 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – امور قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

5 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ    1   /  10  /95 لغايت ساعت       00/ 14   مورخه     13  /  10 /95

6 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

7 – ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه  000 /400/ 171/ 1 ريال

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 0105742894004 نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما

ج –  اسناد خزانه

د – انواع  اوراق مشاركت

8 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

9 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

10- پيشنهادات واصله راس ساعت  30/ 14    روز  سه شنبه   مورخ  14  /  10 /95 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

11 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ      000 /300    ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

12 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري  (30 درصد نقدي و 70  درصد غير نقدي )

13 – شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

 

روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهي مناقصه(63-95): نگهداري فضاي سبز ، بوستانها و ميادين نواحي سه گانه منطقه يك شهرداري زنجان
مطلب بعدی آگهي مناقصه(64-95): واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجو
Print
739 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn