دات نت نیوک
Menu

معاون مالي و اقتصادي شهرداري زنجان

Text/HTML


  • تحصیلات : -

  • متولد : -

Text/HTML


  • معرفی معاون

  • نام و نام خانوادگی : آقای کلانتری

Text/HTML

Live Tabs

سوابق:

مدیر

 

شرح وظايف

ـ تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات روساي واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي آنان

ـ همكاري در تهيه و تنظيم بودجه ،متمم و اصلاح بودجه با حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه

ـ نظارت بر كليه هزينه ها و معاملات شهرداري و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در اين زمينه و مراقبت در تنظيم و عقد قراردادها بر اساس قوانين جاري

ـ نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها و قانون استخدام كشوري ،آيين نامه ها ،مقررات استخدامي ،قانون كار و تأمين اجتماعي و نظاير آن

ـ نظارت بر حفظ و اداره كردن دارايي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهرداري و همكاري با بخش بازرسي شهرداري در خصوص اقامه دعوي عليه اشخاص و دفاع از شهرداري در قبال دعاوي اشخاص عليه آن

ـ رسيدگي و صدور دستورات لازم به منظور تأمين وسايل و ملزومات مورد نياز شهرداري

ـ كنترل و نظارت بر دارائي ها و بدهي هاي سازمان در برنامه ريزي به منظور حفظ اموال شهرداري

ـ نظارت بر نحوه انعقاد و اجراي مفاد قرارداد در زمينه ماشين آلات ،ساختمان ،مخابرات و تداركات

ـ ارزيابي جهت تحصيل حريم و تكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر و يا در مسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي گيرد.

ـ بررسي و ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري ،اعم از خريد،فروش ،اجاره ،استيجاري و تهيه فهرست مورد نياز هر طرح

ـ برنامه ريزي و نظارت به منظور تهيه شناسنامه املاك شهرداري

ـ نظارت بر عمليات حسابرسي داخلي و امور مجامع

ـ انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

 

 اطلاعات تماس:

 تلفن:    33422017  - 024  

 نمابر:     33422450  - 024

آدرس : زنجان - ميدان آزادي - شهرداري زنجان