ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

تاریخچه سازمان

تاریخچه سازمان

شهرداري زنجان در اجراي سياستهاي كلي شهرداريها به استناد ماده 85 و بند 15ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات ، وضايف و انتـخابات شوراي اسـلامي كشــور و انـتخاب شـهرداران مصوب  1/3/75  و با توجـه به وظايف اسـاسي شهرداري مندرج در ماده يك قـانون نوسازي و عمران شهري و نيز ماده 111 قانون شـهرداري ، سـازماني تحت عنوان سازمان عمران وابسته به شهرداري زنجان به منظور انجام فعاليت هاي عمراني ، خدماتي و توليدي و تهيه و تامين نيازمنديهاي عمومي شهر و شهرداري در سال 1382 تشكيل گرديد .

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان